Juridiske dommere bør invitere sagkyndige dommere indenfor i skattesager

Retsstat. Antallet af skattesager falder. Mange virksomheder opgiver at føre sag, særligt fordi de oplever mangel på dommere, som forstår virksomhedsspecifikke forhold.

Retsstat. Antallet af skattesager falder. Mange virksomheder opgiver at føre sag, særligt fordi de oplever mangel på dommere, som forstår virksomhedsspecifikke forhold. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Borgernes mulighed for at få prøvet deres ret er et grundlæggende princip i en retsstat. Det gælder navnlig på skatteområdet, hvor kompleksiteten af lovgivningen og hyppigheden af ændringer betyder, at det ofte kan være vanskeligt for en skatteyder at gennemskue gældende regler og vurdere, om en myndighedsafgørelse er korrekt.

Reguleringen på skatteområdet består i dag af næsten 700 love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, hvori der gennemsnitligt foretages flere end 100 ændringer om året. Et så komplekst og ustabilt regelgrundlag har resulteret i en lang række sager, hvor skattemyndighederne i årevis har trukket virksomheder gennem lange og ressource­krævende domstolsprøvelser for at afklare, om de betaler den skat, de skal.

Det gælder blandt andet de mange sager om transfer pricing. I disse meget tekniske og komplicerede sager er det ikke blot nødvendigt, at skatteyder har mulighed for at få prøvet sin ret ved domstolene, men også at skatteyder oplever at få en faglig kompetent sagsbehandling.

Siden 2012 er antallet af skatte- og afgiftssager ved domstolene faldet. I 2012 afsagde domstolene dom i 445 sager, hvilket i 2016 er faldet til 229 sager. Faldet kan skyldes flere faktorer. For eksempel er det dyrt at føre en skattesag ved domstolene, og selv om der nu igen gives omkostningsgodtgørelse, kan det sjældent dække alle omkostninger. En årsag kan også være, at Skatteministeriet ifølge statistikken vinder ni ud af ti sager. Derved er det imod alle odds at vinde en skattesag.

Men tendensen kan også skyldes, at mange virksomheder opgiver at føre sag, fordi de ikke har oplevelsen af, at dommerne forstår de virksomhedsspecifikke forhold, som ligger til grund for skattesagen, og at dommerne derfor træffer afgørelse på et utilstrækkeligt sagkyndigt grundlag.

Et tilsvarende fald i antallet af civile sager i almindelighed kan til dels forklares ved en betydelig stigning i antallet af voldgifts­sager. Voldgift er karakteriseret ved, at parterne i stedet for at gå til domstolene nedsætter en privat ret, voldgiftsretten, som afgør tvisten med bindende virkning for parterne. Som fordele ved at vælge voldgift nævner virksomhederne ofte muligheden for at udpege voldgiftsdommere, som besidder en særlig kundskab i netop det sagsområde, som tvisten angår.

Mens dommere ved domstolene i almindelighed er generalister, åbner voldgift således op for at etablere en privat ret bestående af specialister. Der kan for eksempel udpeges jurister med særlig sagkundskab, for eksempel i søret, entrepriseret eller andre specielle retsområder, ligesom der kan udpeges personer med et særligt branchekendskab eller med en bestemt teknisk eller erhvervsmæssig indsigt.

Betydning af sagkundskab spiller også ind på den traditionelt store tilfredshed med sammensætningen af Sø- og Handelsrettens dommere, hvor den juridiske dommer bisiddes af ikke-juridiske dommere, der har en særlig sagkundskab i erhvervsforhold. Voldgift anvendes imidlertid ikke i skatte­sager.

Man kan på den baggrund stille spørgsmålet, om ikke det ville styrke tilliden til og respekten for domstolsprøvelsen i skatte­sager, hvis dommerne i betydeligt større omfang end hidtil inddrager sagkyndige dommere. Siden domstolsreformen i 2007 har det været muligt at anvende sagkyndige dommere.

Retsplejerådet anførte i forbindelse med reformen blandt andet, at sagkyndige meddommere i høj grad kan bidrage til at give retten en større indsigt i og forståelse for sagen, hvilket medvirker til, at rettens afgørelser træffes på et så fyldest­gørende og oplyst grundlag som muligt.

På det grundlag må man undre sig over, at domstolene siden 2007 kun i to skattesager har fundet anledning til at anvende sagkyndige dommere. Skatteadvokater anmoder ellers jævnligt herom. Samtidig ses der hos Skatteministeriet en udtalt modvilje mod inddragelse af sagkyndige dommere, idet Skatteministeriet i de fleste sager argumenterer imod dette. Desværre tillægger domstolene traditionelt Skatte­ministeriets modstand afgørende betydning.

Sagkyndige dommere vil ikke være relevante i sager, der har karakter af ren lovfortolkning. Derimod vil det være relevant for eksempel i sager om komplicerede afgiftsspørgsmål, hvor en forståelse af, hvordan produktionen i for eksempel et mejeri eller et kraftvarmeværk fungerer, er afgørende for, hvordan virksomheden skal opgøre skyldige afgifter. Her kunne det være relevant at lade en ingeniør bistå de juridiske dommere.

Eller det kan være relevant i sager om virksomheders interne afregningspriser (transfer pricing-sager), hvor det skal vurderes, hvordan koncernforbundne selskabers interne afregningspriser skal beregnes. Bag sådanne beregninger ligger komplicerede økonomiske modeller, som en juridisk uddannet dommer næppe er den bedste til at vurdere, og hvor en revisor eller økonom med fordel ville kunne inddrages.

Tiden er derfor inde til, at Skatteministeriet og de juridiske dommere inviterer sagkundskaben indenfor i skattesager og derved bidrager til fortsat respekt for domstolenes afgørelser og en styrket retssikkerhed for skatteyder.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk