Er Nina Smith blevet politiker?

OPINION. Der er forskel på politiske standpunkter og økonomiske vurderinger. Udfra økonomiske betragtninger er der plads til flere reformer, skriver Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom i CEPOS.

Foto: Thomas Lekfeldt

Den tidligere vismand Nina Smith siger i Berlingske 6. januar, at potentialet for at få flere i arbejde stort set er udtømt. I stedet skulle der fokuseres på at øge produktiviteten. Nina Smith har et fuldstændig legitimt synspunkt. Men det er et politisk standpunkt og ikke en fagøkonomisk vurdering.

Nina Smiths udmelding kommer samtidig med, at såvel Nationalbanken som Økonomiministeriet vurderer, at der er risiko for mangel på arbejdskraft næste år. I den situation er det logisk for en økonom at anbefale øget arbejdsudbud som en mulighed, dvs. flere hænder til virksomhederne. Ellers må de jo takke nej til nye ordrer, og det kan stoppe opsvinget.

Den samlede effekt af paletten af reformforslag, der er gennemregnet af Finansministeriet, vismændene, DREAM-gruppen mv., er i størrelsesordenen 180.000 personer. Det drejer sig om forslag som stop for efterløn, højere pensionsalder, ændret SU, lavere dagpenge og kontanthjælp mv. En beskæftigelsesfremgang på 180.000 personer vil øge BNP med 130 mia. kr. Til sammenligning var effekten af Thornings såkaldte »reform-amok« på ca. 40.000 personer. Dvs. der er velbeskrevne reform-forslag i skufferne, der svarer til fire-fem gange »reform-amok«. Hvordan kan man så konkludere, at der næsten ikke er flere reformtiltag tilbage?

Det store potentiale for at øge beskæftigelsen underbygges af, at den danske arbejdsindsats målt i arbejdstimer pr. indbygger er den sjettelaveste ud af af 35 OECD lande. Omvendt har vi den femtehøjeste produktivitet ud af 35 OECD-lande. Vores produktivitet ligger marginalt over niveauet i USA.

Dagpengekommissionen, hvor Nina Smith i øvrigt var formand, beregnede, at ti pct. lavere dagpenge øger beskæftigelsen med 13.000 personer. Der er gode økonomiske argumenter for forslaget. Bl.a. er der som nævnt risiko for mangel på arbejdskraft allerede næste år. Og dagpengemodtagere er blandt de allermest jobparate overførselsindkomstmodtagere, fordi de kommer direkte fra et job.

Desuden er der problemer med incitamentet til at tage et job. En enlig uden børn på maksimale dagpenge taber knap ti kroner om dagen ved at tage et lavtlønsjob. Det indebærer, at nogle dagpengemodtagere ikke tager ledige job.

Når Nina Smith ikke anbefaler at sænke dagpengene med ti pct., må det derfor skyldes en politisk stillingtagen, f.eks. det synspunkt, at uligheden vil stige ved lavere dagpenge, og at den »pris« er for høj i forhold til jobeffekten på 13.000 personer. Men det er ikke en fagøkonomisk vurdering.

Helt tilsvarende om efterlønnen. Et stop for efterlønnen i 2018 vil øge arbejdsudbuddet allerede i 2018 og effekten vil vokse til 40.000 personer frem mod 2025. Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov har konkluderet, at forhøjelser at efterlønsalderen virker særdeles effektivt på beskæftigelsen. Når Nina Smith ikke betragter efterlønnen som en nævneværdig reformmulighed, så skyldes det alene en politisk overvejelse. Og ikke en fagøkonomisk vurdering.

Nina Smith ser gerne, at produktiviteten øges yderligere i Danmark. Jeg tror ikke, nogen er uenige i dette udsagn.

Jeg vil blandt andet anbefale, at man nedsætter selskabsskatten, topskatten og at man deregulerer planloven, så der tillades opførelse af hypermarkeder (meget store supermarked, der tilbyder flere produkter og lavere priser).

Disse forslag udspringer af anbefalingerne fra Thornings Produktivitetskommission. Forslagene bør være et supplement til arbejdsmarkedsreformer. Ikke en erstatning.