Vanskeligt med skattefrit golfkontingent til ansatte

Skattefokus. Der gøres mange forsøg på at give ansatte skattefrie personalegoder.

Læs mere
Fold sammen
Senest har en forhandler af golfartikler forespurgt Skatterådet om, hvorvidt de ansatte er skattefrie af et golfkontingent, som arbejdsgiveren betaler.

Som følge af at virksomheden forhandler golfartikler, stiller virksomheden krav til de ansatte om,

• At medarbejderen opnår et maksimalt kendskab til produkterne. Et kendskab, som udelukkende kan ske ved brug og afprøvning af produkterne.

• At de spiller golf.

• At medarbejderne i det hele taget har et fuldendt kendskab til golfspillet og udstyret generelt.

Skatterådet udtalte, at da A’s ansatte allerede inden ansættelsen har dyrket golf som privat sport, er udgiften til et medlemskab af en golfklub som udgangspunkt en udgift af privat karakter. Den private værdi af medlemskabet til golfklubben formindskes ikke af, at det i en vis udstrækning samtidig har værdi for medarbejderens arbejdsmæssige funktion hos A.

A’s betaling af de ansattes kontingent til en golfklub er derfor en del af det skattepligtige arbejdsvederlag for de ansatte.

Personalegodets værdi skal ansættes til det beløb, det ville koste medarbejderen i almindelig fri handel. Det var videre Skatterådets opfattelse, at medlemskabet af en golfklub ikke har den direkte, og nødvendige sammenhæng med at kunne afprøve, vejlede om og sælge A’s produkter, der skal til for, at medlemskontingentet kan anses for i overvejende grad at være stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde.

Og derfor kan kontingentet ikke være skattefrit efter den såkaldte bagatelgrænse for personalegoder.

Praksis viser, at det er utroligt vanskeligt at undgå beskatning af arbejdsgiverens betaling af de ansattes kontingenter til klubber og foreninger, hvis medlemskabet kan anses for at have privat interesse for den ansatte. Og det er tilfældet, uanset om medlemskabet utvivlsomt også har arbejdsgiverens interesse.

I ovennævnte sag forekommer det utvivlsomt, at en forhandler af golfartikler har erhvervsmæssig interesse i, at de ansatte kender virksomhedens produkter ud og ind. Da det omhandlede golfmedlemskab imidlertid også har privat interesse for den ansatte, så valgte Skatterådet at anse kontingentet for at være et skattepligtigt gode.

Samme resultat kom SKAT til i en sag fra 1995, hvor et pengeinstitut afholdte medarbejdernes udgifter til medlemskab af Lions Club, Rotary, skydelavs og frimurerloger.

Ifølge pengeinstituttet var formålet med medlemskabet af de forskellige lokale foreninger mv., at få kontakt med potentielle kunder og at vedligeholde pengeinstituttets kundeunderlag. Til trods for pengeinstituttets åbenlyse erhvervsmæssige interesse i at afholde udgifterne til de ansattes medlemskaber, så fandt SKAT, at de ansatte var skattepligtige af pengeinstituttets afholdelse af udgifterne.

Ovennævnte er en meget restriktiv og — efter BDOs opfattelse — unødig restriktiv praksis. Særligt når det gælder f.eks. medlemskaber af Rotary, hvor det jo oftest er på opfordring fra arbejdsgiveren, at de ansatte melder sig ind. For de fleste er det vanskeligt at forestille sig, at de melder sig ind i Rotary for at pleje private interesser.