Vækstråd vil rydde op i reglerne

Hvis Danmark fortsat vil have vækst i eksporten af energiteknologi, er det er nødvendigt at få ryddet op i junglen af uigennemskuelige regler på energiområdet. Det mener Danmarks Vækstråd, der rådgiver Økonomiministeren.

Danmark har i mange år været langt fremme i udbygningen af vedvarende energi. Blandt andet er danske virksomheder ledende på eksport af vindmøller. Sidste år lå eksporten af energiteknologi på 46 milliarder kr.

Hvis Danmark fortsat skal beholde den internationale føretrøje, have vækst på energi-, miljø- og klimaområdet og øge eksporten af energiteknologi, er det på høje tid at få ryddet op i junglen af regler med tilskud og afgifter på energiområdet. F.eks. inden for brug af biomasse og affald til produktion af varme og el. Det mener Danmarks Vækstråd, der rådgiver Økonomi- og Erhvervsministeren i vækst- og erhvervspolitik. Det fremgår at den nye rapport »Det grønne Guld,« som rådet i dag offentliggør.

Kompliceret regelsæt
»De offentlige reguleringer er uigennemskuelige og skifter ofte retning. Vi anbefaler regeringen, at den kritisk gennemgår hele det her område for at sikre, at det erhvervsmæssige potentiale udnyttes og miljøet fremmes,« siger formanden for Danmarks Vækstråd, direktør Lars Nørby Johansen.

Danmarks Vækstråd peger i rapporten på, at den nuværende regulering af energiområdet er resultat af mange års forsøg på at styre energiproduktionen samt miljø- og finanspolitiske hensyn.

Resultatet er, at regelsættet i dag er kompliceret og svært gennemskueligt.

Danske afgifter gør, at store mængder affald eksporteres. Da det ikke er tilladt kraftvarmeproducenter at tjene penge på varme og energi baseret på CO2-neutralt affald, forsvinder producenternes interesse i at erstatte kul med affald. I stedet bliver det grønne guld - affaldet - f.eks. bliver kørt til Tyskland til afbrænding i kraftvarmeværker, som tjener penge på det.

Trænger til forenkling
»Det er ikke smart. Det er Ebberød Bank. Vi må bede det offentlige (regering og folketing red.) gennemgå hele det sæt af reguleringer, der er på energiområdet. Reguleringerne bider indimellem hinanden i haserne. På den ene side er reguleringen af energiområdet lavet efter hensynet til miljøet og på den anden side har reguleringen stor betydning for statskassen, dvs. for at få indtægter til statskassen. Det ene ben spænder ben for det andet. Reglerne må være mere enkle,« fastslår Lars Nørby Johansen.

Forskellig afgift
Vækstrådet peger ligeledes på, at forskelle i afgiftregler for produktion af el og varme betyder, at biomasse ikke udnyttes tilstrækkeligt effektivt i kraftvarmesektoren i Danmark.

»Det er et almindeligt problem i varmeforsyningsloven, at der i mange tilfælde ikke skabes incitament til at vælge en mere energioptimal løsning. Dette er en betydelig barriere i forhold til at udvikle nye metoder til udnyttelse af biomasse og dermed udnyttelsen for det erhvervsmæssige potentiale,« hedder det videre i rapporten.

Desuden er der f.eks. kæmpetilskud til produktion af biogas til varme og lidt mindre tilskud til brug af biogas til el, mens brug af husdyrgødning til varme er belagt med afgifter.

Kristisk gennemgang
Derfor anbefaler den 20 medlemmer store Danmarks Vækstråd regeringen, at den foretager en kritisk gennemgang af skatter, afgifter og love, der påvirke produktionen og anvendelsen af energi. Det skal sikre anvendelsen af vedvarende energi og CO2-neutrale energikilder.

»Hvis politikerne ønsker en ordentlig energiindustri, er det vigtigt, at der ikke bliver spændt ben ved, at man laver en selvmodsigende lovgivning. Hele området må kulegraves, så man får ordenlige rammevilkår for industrien,« siger formanden Lars Nørby Johansen.

Det globale forbrug af biomasse til energiformål skønnes ifølge Energistyrelsen at være omkring 12 procent af det samlede globale energiforbrug eller ca. 80 procent af den globale forsyning med vedvarende energi.

I de senere år er anvendelsen biobrændsel øget kraftigt i Sverige. Her udgør det næsten til en tredjedel af brændselsforbruget til varmeproduktion. Det megastore tyske energiselskab E.ON er i øjeblikket det selskab, bruget mest biobrændsel i Sverige. E.ON har store anlæg i blandt andet Malmø, Ørebro og Norrkøping med produktion af varme til fjernvarmeanlæg.