Udgiftsrammer skal erstatte skattestop

De økonomiske vismænd gør nu op med både regeringens ubetingede skattestop og oppositionens såkaldte

fleksible skattestop, der tillader, at skattebyrden flyttes fra én skat til en anden.Ingen af de to former for skattestop

vil kunne holde det offentliges udgifter i ro, mener formanden for Det økonomiske Råd, overvismand Peter Birch Sørensen.

Han foreslår i stedet, at det offentliges udgifter styres efter udgiftsrammer, som skal gælde for både staten

og kommunerne. I følge overvismanden bør der vedtages en samlet statslig udgiftsramme for den finanslov, der skal gælde

for 2005. Først når udgiftsrammen er vedtaget, må politikerne tage fat på den endelige fordeling af udgifterne.

Det skal ske ud fra devisen om, at alle udgiftskrævende forslag finansieres krone for krone.I de fleste af de senere års

finanslove er udgifterne blevet større end tiltænkt, fordi politikerne ikke har evnet at finansiere deres udgiftsforslag.Eksempelvis

måtte regeringen sidste efterår opgive at finansiere nye udgifter ved at udskyde tidspunktet for, hvornår højtlønnede

kunne opnå dagpenge ved ledighed. I stedet blev merudgifterne finansieret af særlige reserver.Som noget nyt foreslår

overvismanden desuden, at der i de kommende forhandlinger mellem regeringen og kommunerne fastlægges udgiftsrammer for hver

enkelt kommune efter objektive kriterier.Overvismanden foreslår endvidere, at udgiftsrammerne kan gøres omsættelige,

så kommuner, der er nødt til at øge udgifterne ud over deres ramme, får lov at købe sig en kvote

hertil, som betales tilbage senere.Samtidig skal kommuner, der overskrider udgiftsrammerne uden tilladelse, have beskåret

det såkaldte bloktilskud, som de får af staten.De nye forslag fra overvismanden til styring af det offentliges økonomi blev

fremsat på Christiansborg ved erhvervspoltisk konference arrangeret af partiet Vestre.Side 2