Mere orlov til mor og far

Regeringen vil indføre en ny forældreorlov på 32 uger på fulde dagpenge til hver forældre. Samtidig

opretholdes den nuværende barselsorlov på fire plus 14 uger. Dansk Handel & Service er utilfredse med, at V og K ikke

holder fast i sit oprindelige løfte om et års samlet barselsorlov.


For erhvervslivet er regeringens udspil til ny

barselsorlovsordning, som blev offentliggjort onsdag, en blandet kop the.


Regeringen er nemlig gået bort fra sit oprindelige

udspil under valgkampen på 52 ugers fleksibel barselsorlov.


I stedet fremsætter beskæftigelsesminister Claus

Hjort Frederiksen et lovforslag, som betyder, at de nuværende regler for moderens ret til fire ugers orlov før fødslen

og 14 ugers barselsorlov samt faderens ret til to ugers barsel fortsætter som hidtil.


Til gengæld får hver

af forældrene efter den 14 uge efter fødslen en individuel ret til forældreorlov fra arbejdspladsen i 32 uger.

Det betyder, at forældrene kan vælge at holde orlov sammen eller i forlængelse af hinanden.


Udnytter forældrene

deres ret til orlov fuldt ud og lægges moderens barselsorlov og faderen og moderens forældreorlov i forlængelse

af hinanden, kan barnet blive passet hjemme af en forældre indtil det er halvandet år gammelt.


Prisen for den ny

barselsorlov bliver 2,1. mia. kr. 1,3 mia. kr. skal findes på dette års Finanslov, mens resten hentes hjem ved helt af afskaffe

børnepasningsorloven.


Ifølge regeringens beregninger vil den udvidede forældreorlov og afskaffelsen af børnepasningsorloven

netto betyde, at udbudet af arbejdskraft bliver reduceret med ca. 2.000 heltidsmedarbejder om året.Koster omsætning

Dansk

Handel & Service er glad for, at børnepasningsorloven bliver afskaffet, men knap så glade for, at giver forældrene

mulighed for at gå på forældreorlov i op til 64 uger.


- Vi havde gerne set, at regeringen stod fast på

sit forslag om at indføre et års fleksibel barselsorlov. Nu bliver der i realiteten tale om op til halvandet år,

siger Ole Steen Olsen, arbejdsmarkedschef hos Dansk Handel & Service.


Bekymringen går især på, at det bliver

svært for DH&S'''''''' medlemsvirksomheder at skaffe arbejdskraft.


- Vi har ikke noget overblik over, i hvor stor omfang vores

mandlige ansatte vil benytte sig af orloven, men 60 pct. af de ansatte i detailhandlen er kvinder, og her vil den ny ordning nemt

kunne betyde problemer med at skaffe arbejdskraft, og det koster virksomhederne penge, siger Ole Steen Olsen, der henviser til en

DH&S-undersøgelse fra efteråret, hvor 40 pct. af medlemsvirksomhederne oplevede omsætningsnedgang som følge

af ansattes barselsorlov.


Forældreorloven er individuel, dvs. at moderen f.eks. ikke kan overtage faderens forældreorlov.

Samtidig har familierne ret til at udskyde mellem otte og 13 uger af barselsorloven til et senere tidspunkt, indtil barnet fylder

ni år.


I så tilfælde skal den udskudte orlov holdes i sammenhæng. Det er også muligt efter aftale

med arbejdsgiveren af udskyde op til 32 ugers orlov til et senere tidspunkt.


Under orloven har forældrene ret til fulde

dagpenge i tilsammen 32 uger.