Konference om by og hav

Arkitektur- og miljøprisen "Den Grønne Nål" uddeles ved en konference om byomdannelse d. 28. januar

2004 på Christiansborg. Konferencens fokus er omdannelsen af byernes erhvervs- og havneområder, hvor der i disse år

sker store ændringer i forbindelse med at oprindelige funktioner ophører og nye muligheder opstår.Konferencen

stiller skarpt på, om hvorvidt omdannelsen kan gøres bæredygtig - og hvilke barrierer der findes. På konferencen

er udvalgt to danske eksempler, dels havneomdannelsen i Helsingør og dels omdannelsen af Silkeborg Papirfabrik.Konferencen,

der finder sted i Landstingssalen på Christiansborg fra kl. 12.00 -17.30, er arrangeret af Akademisk Arkitektforening (AA),

Dansk Byplanlaboratorium, Dansk Center for Byøkologi (DCB), Miljøministeriet, Landsplanafdelingen, Skov- og Naturstyrelsen,

Selskabet Miljørigtig Arkitektur (Sel-MA).Den hollandske arkitekt og byplanlægger Ashok Bhalotra vil kvittere for

modtagelsen af den Grønne Nål med en forelæsning om sine arbejder med store byomdannelsesprojekter bl.a. i Rotterdam.Miljøminister

Hans Chr. Schmidt vil sammen med et panel af repræsentanter fra de politiske partier blive bedt om at diskutere, hvordan det

offentlige kan sikre den miljømæssige og arkitektoniske kvalitet. Skal opgaven overlades til markedskræfterne?

Skal der bygges på alle de arealer i byerne, som ikke mere bliver brugt til deres oprindelige funktioner, eller bør nogle

arealer fredes til uforudsete fremtidige behov?Mødet vil desuden beskæftige sig med udsigterne til, at der i fremtiden

ikke vil være behov for 70 ud af ca. 80 havne i Danmark. Hvis havnene nedlægges bør der på en hensigtsmæssig

måde være adgang til vandet og veje mellem havn og by.Konferencen belyser endvidere om de områder, der ikke

længere bruges til deres oprindelige formål kræver særlige økonomiske og politiske organisationsformer

for at sikre at de almene interesser tilgodeses.Konferencen arrangeres af Akademisk Arkitektforening www.dal-aa.dk , Byplanlaboratoriet

www.byplanlab.dk , Dansk Center for Byøkologi www.dcue.dk, Landsplanafdelingen www.lpa.dk og Selskabet Miljørigtig Arkitektur

www.sel-ma.dk.