Her er Finanslovens vigtigste indhold

Fakta: Her er alle de vigtigste elementer i regeringens udspil til finansloven for 2015.

Regeringens udspil til næste års finanslov indeholder et underskud på tre procent af BNP i 2015, og går dermed helt op til grænsen af det tilladte. Også det såkaldte strukturelle underskud kommer op på det højst tilladte, nemlig 0,5 procent af BNP: Fold sammen
Læs mere
Foto: Simon Skipper
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Regeringens udspil til næste års finanslov indeholder et underskud på tre procent af BNP i 2015, og går dermed helt op til grænsen af det tilladte. Også det såkaldte strukturelle underskud kommer op på det højst tilladte, nemlig 0,5 procent af BNP:

Men ellers er hovedelementer på finanslovforslaget for 2015 – "Et stærkere fællesskab" følgende:

* Et løft af sundhedsområdet Der afsættes i alt 5 mia. kr. til sundhedsområdet fra 2015-2018, som blandt andet målrettes styrket kræftbehandling og mere målrettet behandling af personer med en kronisk sygdom.

* Løft af psykiatrien: Regeringen har indgået en aftale med satspuljepartierne om et løft af psykiatrien på i alt 2,2 mia. kr. frem til 2018.

• Løft af sundhedsindsatsen i regionerne: Med Aftale om regionernes økonomi for 2015 har regeringen sikret en prioritering af ca. 1 mia. kr. i 2015 til sygehusmedicin, nye behandlingsformer mv.

• Kommunal sundhed: Regeringen har som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2015 tilført 350mio. kr. til en styrkelse af den kommunale sundhedsindsats. • Reformpolitik: I 2015 fortsætter regeringen sin målrettede reformpolitik, der sigter mod, at der frem mod 2020 kan være en gennemsnitlig økonomisk vækst på 2 pct. af BNP årligt, og at der skabes mindst 150.000 ekstra arbejdspladser i den private sektor.

• Løft af velstanden: Regeringen har med Vækstplan DK og Vækstpakke 2014 gennemført initiativer, der i alt løfter BNP-væksten i Danmark med ca. 12 mia. kr. i 2020.

• Aftaler om Vækstpakke 2014: Med Aftaler om Vækstpakke 2014 gennemfører regeringen blandt andet lempelser af erhvervsrettede omkostninger til PSO samt en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. for i alt ca. 4,3 mia. kr. i 2015. Aftalerne indeholder i alt over 90 konkrete initiativer, der styrker danske virksomheder og dermed bidrager til at fastholde og skabe gode job.

• Flere job: Flere danskere kommer i arbejde, og det vurderes, at beskæftigelsen vil stige med 21.000personer i 2014 (korrigeret for lærerkonflikten) og yderligere 22.000 personer i 2015.

• Beskæftigelsesreformen: Regeringen har indgået et bredt politisk forlig om en omlægning af beskæftigelsesindsatsen, som sikrer reel opkvalificering og dermed ruster ledige bedst muligt til at få et job samt sikrer virksomhederne adgang til kvalificerede medarbejdere.

• Øget fradrag for fagforeningskontingent: Loftet over fradrag for fagforeningskontingent forøges til6.000 kr. årligt, hvilket bidrager til en høj organisationsgrad på det danske arbejdsmarked samt øger den disponible indkomst for 1,3 mio. lønmodtagere.

• Obligatorisk sikkerhedskort: Der indføres obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet for at sætte fokus på et ordentligt arbejdsmiljø samt forebyggelse og korrekt håndtering af arbejdsskader.

• Reform af international rekruttering: Regeringen har indgået en politisk aftale om 26 initiativer, der styrker rekruttering af international arbejdskraft fra lande uden for EU.

Offentlige investeringer

• Forsat højt investeringsniveau: Regeringen fortsætter det historisk høje niveau for offentlige investeringer, der i 2015 udgør knap 43 mia. kr. i alt.

• Togfonden DK: Der er afsat 28½ mia. kr. til et historisk løft af den danske jernbane, der blandt andet skal nedbringe rejsetiden mellem Danmarks 5 største byer til 1 time.

• Transportinvesteringer: Med aftalen i forligskredsen bag bedre og billigere kollektiv trafik prioriteres i alt 1 mia. kr. til et løft af den kollektive trafik, og med aftalen i den grønne transportkreds udmøntes i alt 2½ mia. kr., som primært anvendes til investeringer på statsvejnettet.

Investeringer i uddannelse og forskning

• Investering i uddannelse: Regeringen fortsætter de massive investeringer på uddannelsesområdet for at kunne opfylde sine ambitiøse uddannelsesmålsætninger. Fra 2014 til 2015 løftes investeringerne i uddannelse (taxametertilskud, SU mv.) med knap 1,5 mia. kr.

• Reform af erhvervsuddannelse: Regeringen har indgået aftale om initiativer for knap 3,6 mia. kr. frem til 2020, som skal bidrage til et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne.

• Styrket forskning og innovation: Med finanslovforslaget for 2015 udgør de offentlige forskningsmidler 21,4 mia. kr. i 2015. Det svarer til 1,09 pct. af BNP, og ligger dermed over regeringens ambitiøse målsætning om, at de offentlige forskningsmidler skal udgøre mindst 1 pct. af BNP.

Bedre vilkår for socialt udsatte

• Satspulje for 2015: Satspuljen til udmøntning i finanslovsforhandlingerne udgør ca. 485 mio. kr. i 2015. Regeringen lægger op til at udmønte puljen til blandt andet opfyldelse af sociale 2020-mål, forebyggelse af kriminalitet blandt socialt udsatte, svage ældre og integration.

• Sociale 2020-mål: Regeringen har lanceret en række konkrete mål frem mod 2020 for, at indsatsen overfor de svageste i vores samfund rent faktisk hjælper borgere til en bedre livssituation.

Grøn omstilling

• Danmarks Grønne Investeringsfond: Regeringen har indgået aftale om at oprette en investeringsfond med en statsgaranti på 2 mia. kr. Fonden skal yde lån til grønne projekter.

• Grøn innovationspulje: Der oprettes en pulje til grøn innovation på i alt 80 mio. kr. fra 2015-2018, der skal gå til udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier i små og mellemstore virksomheder. Desuden oprettes, der et grønt innovationsforum, der skal levere input til regeringen.

• Øvrige tiltag: Regeringen gennemfører som led i vækstaftalen en række klimakompenserende tiltag, og desuden afsættes der i alt knap 150 mio. kr. fra 2014-2017 til renere luftkvalitet.

De danske yderområder

• Initiativer til gavn for yderområder i Aftaler om Vækstpakke 2014: Der afsættes knap 200 mio. kr. i 2015 til nedsættelse af færgetakster for erhvervstransport til og fra danske øer, fuldt momsfradrag for hotelovernatninger samt udvidet befordringsfradrag for pendlere i udkantskommuner. Herudover afsættes der midler fra 2016 og frem til at forlænge nedrivningspuljerne samt til en pulje til kystturisme.

• Oprensning af Esbjerg Havn: Der afsættes 65 mio. kr. i 2015 til at påbegynde arbejdet med en oprensning og håndtering af forurenet materiale i Esbjerg havn, så anløbsforholdene ikke forringes.

Øvrige initiativer

• Kulturområdet: Regeringen styrker kulturområdet ved at afsætte midler til genetablering af Frihedsmuseet, og der afsættes i alt 145 mio. kr. fra 2015-2017 til at støtte kulturhovedstadsprojektet i Aarhus.

• Reserve til finanslovsforhandlingerne: Regeringen afsætter en reserve på 1,5 mia. kr. i 2015 til konkrete velfærdsforbedringer mv. Reserven udmøntes i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.