Gamle aktietab kan modregnes i udbytte

Ikke alle er opmærksomme på, at aktietab, der kunne fremføres efter de gamle regler før 2006, nu kan bruges til modregning i udbytter fra børsnoterede aktier.

Læs mere
Fold sammen
Siden 2006 har tab på børsnoterede aktier været kildeartsbegrænset for personer, idet sådanne tab alene kan modregnes i gevinster på børsnoterede aktier og i udbytter fra børsnoterede aktier. Og det er uden betydning, hvor længe aktierne har været ejet.

Før 2006 skelnede man mellem, om det vedrørte tab på aktier, der havde været ejet under eller over tre år, og om det vedrørte børsnoterede eller unoterede aktier.

Tab på alle aktier, der havde været ejet i mindre end tre år, kunne modregnes eller fremføres til modregning i gevinster på alle aktier, der tilsvarende havde været ejet i mindre end tre år. Gevinst på aktier, der havde været ejet i mindre end tre år, blev beskattet som kapitalindkomst.

Tab på børsnoterede aktier ud af en beholdning på over 100.000 kroners-grænsen, og som havde været ejet i mere end tre år, kunne alene modregnes eller fremføres til modregning i skattepligtige gevinster, der vedrørte børsnoterede aktier ejet i mere end tre år. Skattepligtige gevinster på aktier, der havde været ejet i mere end tre år, blev beskattet som aktieindkomst.

Siden 2006 har alle tab, som kunne fremføres efter reglerne i den gamle aktieavancebeskatningslov, kunnet modregnes i såvel gevinster som udbytter vedrørende børsnoterede aktier uanset ejertid ved afståelsen.

Derudover kan gamle aktietab også modregnes i udbytter, som vedrører børsnoterede aktier i en beholdning under 100.000 kroner grænsen, uanset at gevinst på sådanne aktier er skattefri.

Foranlediget af flere eksempler, hvor mulighederne for modregning af gamle aktietab ikke er blevet udnyttet optimalt til modregning i udbytter fra børsnoterede aktier, vil vi således henlede opmærksomheden på, at denne mulighed har været til stede siden 2006.

Hvis der f.eks. for indkomståret 2006 er sket beskatning af udbytte, hvori der kunne have været modregnet et fremførselsberettiget aktietab, så er det frem til 1. maj 2010 muligt at få Skat til at genoptage indkomstansættelsen og få nedsat det skattepligtige beløb.