Færre flaskehalse

Det er blevet lidt lettere at være arbejdsgiver. I hvert fald når det gælder om at skaffe arbejdskraft. Flaskehalssituationen

er forbedret på det private arbejdsmarked i 2001 sammenlignet med 2000.


Seks procent af de private virksomheder har forgæves

søgt at rekruttere arbejdskraft i november/december 2001, hvorimod det var ni procent i 2000.


Det fremgår af "Undersøgelse

af flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked 2001", som Cowi har gennemført for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Undersøgelsen

omfatter knap 10.600 private virksomheder og ca. 4.700 offentlige institutioner og er den hidtil største flaskehalsundersøgelse.


-

Helt overordnet er flaskehalsproblemerne mindsket samtidig med, at beskæftigelsen er steget. Det viser, at arbejdsmarkedet fungerer effektivt.

Men tingene kan alligevel gøres bedre, siger kontorchef Jens Hørby Jørgensen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.


Sammenlignet

med en tilsvarende undersøgelse i 2000 er der sket et fald i antallet af flaskehalse for både højere uddannede

og faglærte inden for den private sektor. Derimod er flaskehalssituationen stort set uændret for ikke-faglærte.

Opgjort på personer skønner Cowi, at der samlet set mangler ca. 14.800 personer på det private arbejdsmarked.

Fordelt på uddannelsesniveau skønnes der at mangle ca. 2.400 højere uddannede, ca. 7.500 faglærte og ca.

4.900 ikke-faglærte i november/december 2001.Værst for de store

Og der er især de store virksomheder,

virksomheder i hovedstadsområdet og virksomheder indenfor hotel- og restaurationsbranchen og metalindustrien, der mangler arbejdskraft.

Og selvfølgelig IT-branchen, der forgæves leder efter de rette hoveder. Blandt de højtuddannede er det især

IT-personale og ingeniører, der er mangel på. Virksomhederne mangler ca. 600 IT-medarbejdere, svarende til cirka fire

procent af det samlede antal beskæftigede på området.


Men også folk i de liberale erhverv er svære

at finde. Advokater, revisorer, marketingfolk og rådgivende ingeniører.Ti procent opgiverVicedirektør

Ulla W. Skjøth peger på, at hovedtendenserne i undersøgelsen svarer til arbejdsmarkedsrådenes vurderinger

af udviklingen i flaskehalssituationen i 2001.


Samtidig konstaterer hun, at manglen på faglært arbejdskraft på

det private arbejdsmarked er blevet mindre. Derfor er der færre private virksomheder i 2001, der har søgt forgæves

efter faglært arbejdskraft sammenlignet med 2000.


- Det er min vurdering, at de regionale råds indsats for at udbrede anvendelsen

af voksenlærlinge på flaskehalsområder blandt andet har været medvirkende til, at manglen på faglært

arbejdskraft er blevet mindre, siger Ulla W. Skjøth.


Faktisk opgiver ti procent af de private virksomheder at skaffe den arbejdskraft,

de har behov for. Men kontorchef Jens Hørby Jørgensen mener, at det hænger sammen med den høje beskæftigelse.


-

Det er almindelig logik, at jo mere man nærmer sig fuld beskæftigelse, jo sværere er det at skaffe arbejdskraft.

Og derfor opgiver virksomhederne på forhånd, siger han.Vil tage ansvarVirksomhederne påpeger, at deres

rekrutteringsproblemer hænger sammen med, at ansøgerne ikke lever op til virksomhedernes krav til kvalifikationer og

erhvervserfaring.


- Hvis det er ledige, kan AF kompetenceudvikle dem. Organisationer på både lønmodtager-

og arbejdsgiverside tager også gode initiativer. Men virksomhederne kan gøre en ekstra indsats ved at tage flere voksenlærlinge ind,

rekruttere bredere, ansætte nydanskere og ældre medarbejdere, lyder Jens Hørby Jørgensens kommentar til,

at virksomhederne selv påstår, at de er villige til at påtage sig et medansvar for at løse problemerne med manglen

på arbejdskraft.