Få et overblik over Bankpakke II

Bankpakke II indeholder ændringer af flere af finansverdenens grundlove. Her er et overblik over pakkens elementer.

Læs mere
Fold sammen
Regeringen og alle partier bortset fra Enhedslisten kom sent søndag til enighed om en ny redningspakke for de danske banker, der ventes vedtaget inden månedens udgang.

Her er de dele af pakken, der vil komme til at gælde for alle pengeinstitutter, uanset om de tilmelder sig redningspakken eller ej:

 • Bonusløn og andre variable aflønninger må højst udgøre halvdelen af en bankdirektions samlede løn, inklusive pension.
 • Lønpakker til bankdirektioner skal fremover godkendes på generalforsamlingen.
 • Der indføres forbud mod at lånefinansiere kundernes køb af pengeinstituttets aktier eller garantbeviser.
 • Forbrugerombudsmanden for øget mulighed for at gribe ind mod aggressiv markedsføring af finansielle produkter.
 • Den eksisterende statsgaranti for alle indlån i bankerne der udløber 30. september 2010 kan frivilligt forlænges indtil 2013. Det vil koste op til 0,9 procent af lånebeløbet, der årligt skal indbetales til staten.
 • Realkreditinstitutterne får mulighed for at få en statsgaranti for en type særligt dækkede obligationer, mod at betale et årligt gebyr på 0,9 procent af garantibeløbet. Realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer har ellers hidtil ikke været omfattet af statsgarantien.
 • Pr. 1. oktober 2010 vil indskydergarantifonden dække alle indlån op til 750.000 kr., mod hidtil 300.000 kr. Særlige konti som pensionskonti, børneopsparingskonti og lignende vil fortsat være fuldt dækket.
 • Det statslige afviklingsselskab for kollapsede banker får mulighed for at betale en levedygtig bank penge for at overtage en kollapset bank.
 • Alle pengeinstitutter skal fremover oplyse deres individuelle solvensbehov. Det har hidtil været hemmeligt, og kan sagtens være højere end lovens minimumskrav på 8 procent.
 • Finanstilsynet skal fremover gennemgå solvensbehovet i alle pengeinstitutter, bortset fra de absolut mindste, mindst en gang årligt. Tidligere kunne der gå op til tre år. Finanstilsynet får ekstra 15 millioner kr. i bevilling, oven i de 10 millioner kr. tilsynet fik i forbindelse med den første bankpakke.
 • Finanstilsynet skal have mulighed for at offentliggøre ”risikooplysninger”, der typisk f.eks. advarer om bekymring om udlånsvæksten, hvis et pengeinstitut ikke ændrer adfærd.

Her er de dele af pakken, som kun omfatter de pengeinstitutter, der melder sig til Bankpakke II:

 • Staten tilbyder alle pengeinstitutter at de kan tegne en særlig type lån, der kaldes hybrid kernekapital. Det er en type lån, der kan medregnes i bankernes solvens, og for bankerne principielt er lige så værdifuldt som egenkapital.
 • Lånene har principielt en uendelig løbetid. Det vil sige, at staten aldrig kan opsige lånene. Regeringen vil dog gøre det dyrere at indfri lånene, hvis de løber længere end fem år.
 • Pengeinstitutterne skal hvert halve år aflevere en redegørelse for udviklingen i udlånet og for udlånspolitikken. Redegørelsen skal offentliggøres.
 • Det er et krav, at banker der melder sig til ordningen gør det inden 30. juni, og at de med eksisterende egenkapital og hybrid kapital sammen med den nytegnede kapital får en kernekapitalprocent på mindst 12.
 • Bankerne skal betale en af tre rentesatser: 9 procent, 9,75 procent eller 11,25 procent årligt, afhængige af hvor solide de vurderes at være. Det står endnu ikke klart, præcist hvordan og af hvem vurderingen skal laves.
 • Den hybride egenkapital kan tilbagebetales efter tre år. Efter seks år skal bankerne tilbagebetale 105 procent af det oprindelige lån, og efter syv år 110 procent af lånet. Staten kan dog under ingen omstændigheder opsige lånet på noget tidspunkt.
 • Pengeinstitutterne må kun trække halvdelen af direktionslønningerne fra i skat. Resten skal komme direkte fra overskuddet. Revisorerne skal oplyse, hvad der er betalt i løn og hvad der er trukket fra, i regnskaberne.
 • Der må ikke indføres nye aktieoptionsprogrammer til direktionerne, og eksisterende rodninger må ikke forlænges eller fornys.
 • Bonusløn og lignende må højst udgøre 20 procent af den samlede grundløn inklusive pension for direktionen.
 • Bankerne må fortsat ikke betale udbytte eller tilbagekøbe egne aktier eller lave nye optionsprogrammer frem til 1. oktober 2010. Derefter må de gerne udbetale udbytte, men kun såfremt der er overskud. Der vil være forbud mod at tilbagekøbe egne aktier, så længe statens lån ikke er tilbagebetalt.
 • Rentebetalingen for den hybride egenkapital kan reguleres op, hvis bankerne begynder at betale store udbytter.