Det Blå Danmark skal gribe Brexit-mulighed

Synspunkt.

21BUSshipping-113001.jpg
Det maritime Danmark bør gribe chancen, og etablere et nordisk maritimt voldgiftsinstitut, når Storbritannien forlader EU. . Foto: Henning Bagger Fold sammen
Læs mere

Vi har i Danmark en stærk maritim klynge, som skaber stor værdi for samfundet. Den skal vi bygge videre på, så der skabes yderligere værdi for landet. En af mulighederne er at få flere maritime ydelser hertil.

Med Storbritanniens forestående exit fra EU kan den maritime klynge få nye mulig­heder ved at trække løsning af maritime tvister til Danmark. London vælges ofte som det sted, hvor maritime tvister løses, enten ved behandling ved de almindelige dom­stole eller ved voldgift. Efter Brexit vil klausuler om værneting ved de almindelige engelske domstole muligvis ikke kunne afskære søgsmål i EU-landene, og det er usikkert, om engelske domme kan fuld­byrdes i EU-landene.

De usikkerheder gør, at parterne vil tænke i at løse tvister uden for de engelske domstole. Ved at vælge værneting ved de danske domstole, for eksempel Sø- og Handelsretten i København, fjernes usikkerheden, og den maritime klynge i Danmark vil blive styrket. Danske parter vil derfor med fordel kunne vælge danske frem for engelske domstole.

I det omfang sager ønskes afgjort ved voldgift, vil det være oplagt at vælge et nordisk maritimt voldgiftsinstitut. Her er en mulighed for det Blå Danmark. Vores maritime klynge vil med et nordisk voldgiftsinstitut få et nyt produkt på hylderne. Det vil være til fordel for rederierne, at tvister kan løses lokalt og billigere samt med tæt kendskab til nordisk lovgivning.

I dag er Det Danske Voldgiftsinstitut et generelt institut, som behandler alle typer sager. Det giver udfordringer med at tiltrække maritime sager. Men hvis vi tænker større og på tværs af Norden, er der mulighed for at opnå kritisk masse til et egentligt maritimt voldgiftsinstitut, som etableres fælles og i de nordiske lande.

Som det er i dag, lander stort set alle maritime tvister i London og New York, enten ved domstolene eller ved voldgift. Det er tit dyrt for de danske rederier at føre sagerne de steder, herunder som følge af høje advokathonorarer og tunge og komplekse processuelle regler, hvorfor det vil være en win-win situation, at tvistløsning kan ske her. Samtidig kan Danmark udbygge den samlede juridiske ekspertise inden for shipping.

Det vil være helt i tråd med det blå vækstteams vision fra foråret om Danmark som et globalt maritimt kraftcenter, som vi begge står bag som medlemmer af det maritime vækstteam.

Voldgiftsinstituttet vil også kunne bidrage til større anvendelse af voldgift. Voldgifts­sager vil typisk være billigere og afsluttes tidligere end sager for domstolene, idet der ikke - i modsætning til retssager – tillades anke, ligesom parterne kan løse tvisten direkte og uden offentlighed.

Vi tror, at tiden er moden til en holdningsændring i branchen, også givet opbruddet i EU. Derfor er det nu, branchen skal tage initiativ til at få gang i den mulighed. Det er vi klar til at støtte op om.