Brexit har mindre konsekvenser for global økonomi end frygtet

KRONIK: Dagen efter den britiske afstemning om EU-medlemskabet gik de finansielle markeder nærmest i sort, men nu har kurserne rettet sig og er på vej mod det »normale«. Storbritanniens økonomi udgør kun 3,5 pct. af verdens samlede BNP, og har derfor ingen global betydning.

Storbritannien stemte sig ud af EU med stemmetallene 52/48. Det var overraskende for mange, ikke mindst fordi bookmakerne dagen før havde odds 1:8 for, at landet fortsatte sit mangeårige EU-medlemskab. Fold sammen
Læs mere
Foto: MIGUEL RIOPA

Storbritannien stemte sig ud af EU med stemmetallene 52/48. Det var overraskende for mange, ikke mindst fordi bookmakerne dagen før havde odds 1:8 for, at landet fortsatte sit mangeårige EU-medlemskab.

Det er bestemt en meget stor politisk begivenhed for Europa, som vil præge de næste mange års europæiske politiske udvikling. Men økonomisk set får det næppe væsentlig betydning. Englands BNP udgør blot 3,5 pct. af det globale BNP.

Jeppe Christiansen skriver hver måned om økonomi for Berlingske Business. Han er i dag adm. direktør i Maj Invest. Fra 2004 til 1. april 2009 var Jeppe Christensen direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). Forinden var Jeppe direktør i Danske Bank (1998-2004) med ansvar for bl.a. aktieinvesteringer og erhvervskunder. Fold sammen
Læs mere

Man hører ofte kritik af børsmarkeder med den spekulation og prisdannelse, som foregår her – men bemærk, at børsmarkederne er et stemningsbarometer og en indikator for det globale økonomiske helbred. Markederne foruddiskonterer, dvs. indarbejder forventninger til de økonomiske effekter af beslutninger og begivenheder, der løbende indtræffer. I det følgende vil jeg forsøge at afkode, hvad finansmarkederne fortæller os om Brexit i disse dage. Der kan afkodes mindst fire vigtige »økonomiske konsekvenser«, så vidt jeg kan bedømme det:

(Artiklen fortsætter under grafikken)

Den første konsekvens er en svækkelse af Storbritanniens finansielle position og dermed økonomiske status. Det blev udtrykt ved en øjeblikkelig kursreaktion på valutamarkedet. Det engelske pund faldt den 24. juni med ti pct. over for den amerikanske dollar, se figur 1. Det fortæller os, at Englands globale konkurrenceposition er svækket alvorligt.

Når Storbritannien placerer sig uden for EU, vil det svække den ellers stærke tiltrækningskraft, som særlig England og London har. Det globale erhvervsliv vil i de kommende år investere mindre i England, og den styrke, London har haft som globalt finanscentrum, er svækket. Det betyder, at Storbritannien får sværere ved at tiltrække den kapital, som de seneste 25 år har dækket det store betalingsbalanceunderskud, som landet har oparbejdet, se figur 2.

Det stedfundne fald på ti pct. i valutakursen er det kontante udtryk for denne svækkelse. De kommende år må vise, om det er nok til at forbedre den engelske konkurrenceposition, herunder eksport og handelsbalance – hvis ikke, vil pundkursen kunne falde yderligere ti pct. herfra.

Den næste tydelige konsekvens er en forøget usikkerhed knyttet til EU-projektet og særlig det finansielle samarbejde i eurozonen, som de sidste år både har stabiliseret og finansieret de sydeuropæiske lande, der blev så hårdt ramt i årene efter finanskrisen. Spanien, Portugal, Italien og Grækenland blev reddet finansielt af eurozonens centralbank ECB, og kun fordi Tyskland og til dels Frankrig stod i spidsen for denne indsats. Nu frygter mange investorer, at dette – helt afgørende europæiske samarbejde omkring euroen og pengepolitikken – kan blive truet, eksempelvis hvis man i nogle af disse lande vil forlade eurosamarbejdet.

Denne stigende risiko for europæisk finansiel disintegration kan tydeligt aflæses i reaktionen på aktiemarkederne i Europa. Af figur 3 fremgår netop, hvor forskellige reaktionerne var. De spanske og italienske aktier faldt næsten 12 pct. på dagen den 24. juni, mens de tyske og hollandske aktier kun faldt godt seks pct.

Hvis de sydeuropæiske lande finansielt skal stå på egne ben, vil det betyde stigende renter i disse lande og dermed følgende vanskelige vilkår for erhvervslivet i Sydeuropa. Indtil videre er det alene udtryk for et sydeuropæisk risikoscenarie.

Hvis hele eurosamarbejdet bryder sammen, vil konsekvenserne for Sydeuropa være nærmest uoverskuelige. Der er ingen grund til at tro, at det kommer hertil. Tværtimod er eurosamarbejdet nok mere holdbart, end de fleste tror, fordi det bygger på en økonomisk win win-situation. Både Spanien og Italien har nemlig stor glæde af de lave renter og den finansielle stabilitet, som eurosamarbejdet sikrer, og det kan sandsynligvis bringe landene helskindede gennem de næste svære år.

Den tredje konsekvens af EU-udmeldelsen er, at de finansielle risikopræmier stiger i en kortere periode. På aktiemarkedet handler man normalt aktier til P/E-værdier omkring 17. Når en begivenhed som Brexit-afstemningen skaber usikkerhed, vil det på helt sædvanlig vis øge det afkastkrav, som investorer verden over stiller, når de køber aktier.

Hver gang afkastkravet – eller risikopræmien – forøges med én pct., vil det give et kurstab på aktiemarkedet på 1/17 svarende til seks pct.

Siden afstemningen er de globale aktier faldet med tre pct., hvilket meget præcist svarer til en stigning i risikopræmien på næsten 0,5 pct. p.a. Denne effekt vil formentlig aftage i løbet af tre-seks måneder, når det står klart for investorerne, at den globale vækst og erhvervslivets indtjening ikke vil blive påvirket af Brexit.

I figur 4 er dette søgt illustreret. De globale aktiemarkeder har været i en opadgående trend lige siden 2009. Bemærk, hvor robust aktiemarkedet er over for diverse eksogene chok.

Vi har i perioden siden 2012 haft flere store internationale begivenheder, der alle har påvirket aktiemarkederne og kortvarigt skabt kursfald qua stigende risiko. Men bemærk også, at aktiemarkedet hver gang er kommet igen. Det nuværende aktie »bull-marked« er meget stærkt og vil formentlig næppe blive varigt påvirket af Brexit.

Den fjerde og sidste effekt er af mere generel karakter. Når der skabes politisk usikkerhed om fremtiden for en stor økonomisk region – i dette tilfælde Europa – vil det for mange investorer føre til, at frygten, for at noget går galt i global økonomi, stiger. Verdensomspændende kriser er yderst sjældne, men når de indtræffer, er de kostbare i form af kurstab på næsten alle typer af investeringer.

Den mest universelle investering, som er uafhængig af økonomisk politik og konjunkturer, er investering i guld. Storpolitiske begivenheder slår derfor næsten altid ud i guldprisstigninger. Vi har også set det denne gang. Guldprisen er steget mere end 24 pct.siden januar. Med andre ord kan der konstateres en svagt stigende risiko for global krise.

Man skal som investor altid sikre sig en betydelig risikospredning. Dette er den væsentligste grund til, at vi i Maj Invest udviklede investeringsafdelingen Kontra, som blev lanceret i 2006 – altså to år før finanskrisen – og som i dag står i kurs 187. Afdeling Kontra er steget med ti pct. i år, ligesom den steg 50 pct. under finanskrisen. Afdelingen køber bl.a. stærke valutaer som schweizerfranc, guldcertifikater og guldmineaktier. Man kan læse mere om dette på Maj Invests hjemmeside.

Som allerede nævnt tror vi ikke i Maj Invest, at der kommer nogen global krise i denne omgang, selv om risikoen selvfølgelig er til stede. Men når man tager i betragtning, at Storbritanniens BNP trods alt kun udgør 3,5 pct. af verdens BNP, og at Storbritannien reelt ikke har nogen global økonomisk betydning (se figur 5), så er det svært at forestille sig, at et Brexit skulle kunne blive til et »Lehman moment«, som nogle har forudsagt.

Global økonomi er ud fra en samlet vurdering rimelig robust, ikke mindst fordi opsvinget i USA og eurozonen efter vores vurdering er mere balanceret og bedre funderet, end man generelt opfatter det.

LÆS MERE