Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Den ulige udligning

Er man borger i Gentofte, bidrager man med gennemsnitlig 120.000 kr. årligt til det danske fællesskab. Bor man derimod på Lolland, trækker man omvendt i gennemsnit 14.000 kr. ud af systemet.

Det er det, man på venstrefløjen vil kalde at udjævne ulighederne i samfundet og skabe solidaritet, fordi de bredeste skuldre skal bære de tungeste læs. Mens mere borgerlige sjæle nok vil mene, at det er en underlig form for lighed, hvor man i det omfang lader én gruppe af befolkningen finansiere det øvrige samfund. Hvortil man jo kan fundere over, hvorfor de bredeste skuldre har bosat sig i Københavns nordlige omegnskommuner, mens de smalleste skuldre foretrækker at bo i landets tyndest befolkede områder med færrest erhvervsmuligheder.

Det sidste er der demografiske og sociologiske forklaringer på. Man kan heller ikke uden videre fastslå, at nogle områder af Danmark er værdiskabende, og at andre ikke er. Der er en stribe mellemregninger. Men som det fremgår af en analyse fra den borgerlige tænketank CEPOS, er der i høj grad grund til at diskutere, om den udligningsordning mellem kommunerne, som har fungeret i årevis, stadig er relevant og den rigtige måde at fordele goderne på. Uligheden mellem kommunerne er reelt faldet med et kvart procentpoint siden 2001. Det lyder ikke af meget, men i virkelige penge er det ganske store beløb, og faldet dækker over, at man ikke uden videre kan opdele landet i rige og fattige kommuner. I den produktive del af befolkningen, også kaldet det arbejdende mindretal, er de geografiske lønforskelle i vidt omfang reduceret. Det skyldes dels en vis lønudjævning inden for den offentlige sektor, dels, og nok så meget, at mange, der bor i yderområderne, pendler til arbejde i storbyerne, hvor de store produktions- og videnvirksomheder - og dermed de gode lønninger - befinder sig. Men de bor og betaler skat i traditionelt lavvækstkommuner, som derved får hævet deres indtægtsgrundlag.

En stor del af indtægtsgrundlaget i kommunerne kommer desuden fra de tilskud til diverse sociale ydelser, som staten fordeler. Koblet sammen med udligningsordningen har vi altså et gevaldigt omfordelings- og udligningscirkus, som givetvis har overlevet sig selv. Det skaber muligvis arbejde til en masse administrativt personale, men i sig selv bidrager udligningen næppe til værditilvæksten i samfundet. Man kan tværtimod argumentere for, at den er med til at fastholde arbejds- og bosætningsmønstre, der har overlevet sig selv. Det er selvfølgelig ikke et samfundsmål at tømme yderkommunerne for befolkningsunderlag. Men den udvikling foregår allerede, fordi den globale tendens til urbanisering også slår igennem på mikroplan: Folk flytter fra små til store byer. Man kommer ikke uden om en vis udligning mellem de forskellige dele af det danske samfund, hvis man har det mål, at der skal være nogenlunde lige muligheder for alle borgere for arbejde, bosættelse og uddannelse. Men det mål kunne man givetvis opnå på anden vis end ved fortsat at poste milliarder af kroner fra den ene kasse til den anden. Man kunne eksempelvis sænke skattetrykket, skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet og styrke en informationsteknologisk udvikling, der gjorde det muligt at fremme jobskabelse og bosættelse overalt i landet på mere lige vilkår.