Fritagelse for digitale krav

Digitalisering af samfundet indebærer mange fordele. Men for nogle borgere – herunder mange ældre – er det urealistisk at tro, at de kan komme over i den digitale verden. En del er derfor blevet fritaget for at modtage digital post. Men det er nok kommet bag på de fleste, at fritagelsen kun gælder, når myndighederne vil meddele sig til borgeren, og ikke fritager, når borgeren vil ansøge eller meddele myndighederne noget via digital selvbetjening. Her skal borgeren i hvert enkelt tilfælde sige: »Jeg er ikke en digital borger«.

Vi har i Ældre Sagen i flere år argumenteret for, at det mest praktiske og trygge for borgeren er, at man kan blive registreret centralt som »ikke-digital« og dermed få en generel fritagelse, der omfatter både digital post og digital selvbetjening. Hvis 84-årige Ester Rasmussen er blevet fritaget for at skulle modtage digital post, fordi hun aldrig har lært at bruge mus og internet og ikke ejer en pc, kan man ikke gå ud fra, at hun nok let klarer selv at ansøge om boligstøtte digitalt.

I juni i år deltog borgerservicechefer fra 78 kommuner i en undersøgelse, Gallup foretog for Ældre Sagen. Hver fjerde borgerservicechef var helt enig i, at det skal være muligt for en kommune helt generelt at fritage en borger for krav om at bruge de obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger, og knap hver anden overvejende enig. Så ude i kommunerne er der en forståelse for, at den nuværende model, hvor man skal fritages fra gang til gang ved digital selvbetjening, ikke nødvendigvis er den bedste.

En halv million danskere er allerede fritaget for at modtage digital post fra det offentlige. Det er oplagt at give denne gruppe en generel ret til at blive fri for digital selvbetjening, hvis de ønsker det. Det vil ikke udelukke nogen fra f.eks. at melde flytning digitalt en dag, hvis de får mod på det.

Tryghed er afgørende for, at digitaliseringen kan blive en succes. Komplekse regler og usikkerhed om, hvorvidt man kan blive fritaget eller ej, bidrager ikke til dette. Derfor vil vi opfordre politikerne til at ændre reglerne for fritagelse, så der skabes større tryghed og sikkerhed, og så digitaliseringen i højere grad tager hensyn til alle.