Er der ingen grænser?

Berlingske problematiserer 16.10, at privatskoler har videre rammer til at bortvise elever end man har i folkeskolen og bruger i denne sammenhæng Bernadotteskolen som eksempel. Det er i sagens natur svært for mig at argumentere mod de umiddelbart gode argumenter, som moderen til eleven fremkommer med, da skolen er bundet af tavshedspligt i den aktuelle sag. Der er dog flere faktuelle fejl og fordrejede fremstillinger af sagens forløb, som jeg føler mig nødsaget til at kommentere, da det kan påvirke skolens mangeårige gode renommé som en international skole med plads til en stor grad af forskellighed. Til sagens kerne: Først og fremmest er eleven ikke blevet bortvist, men forældrene har efter et langt forløb fået en advarsel om, at det fremtidigt kunne ske, såfremt de ikke stoppede deres undergravende og injurierende aktiviteter mod skolen og dens medarbejdere. Forældrenes svar på dette har ikke været at gå i dialog med skolen, men i stedet at henvende sig til Berlingske. En journalistisk vinkling, hvor en enkelt kompliceret familiesag således bliver benyttet på en generel skoleproblematik, kan yderligere besværliggøre en mindelig løsning. Dernæst får man som læser et indtryk af, at samarbejdsproblemerne først er begyndt efter sommerferien. Dette er ligeledes fejlagtigt, idet sagen har kørt gennem mere end halvandet år. Endvidere må jeg igen påpege, at sagen hverken handler om uenighed eller »besværlige« forældre, men om en så ualmindelig og uanstændig ageren fra forældrenes side over for skolen og dens medarbejdere, at et fremtidigt samarbejde efterhånden er umuliggjort. Derfor er det ikke eleven, men forældrene, der er problemet for skolen. Der ligger naturligvis mange seriøse og svære overvejelser bag, når en skole vælger en så drastisk løsning som en advarsel til en familie – uanset om det drejer sig om en privat- eller folkeskole. Faktisk kan en sådan beslutning være lettere at træffe på en folkeskole, idet man her har mulighed for at flytte en elev til en anden klasse eller en anden skole. Den mulighed har en privatskole ikke. Bernadotteskolen har en lang tradition for at være rummelig og med vide rammer, når det handler om tolerance og given plads til dialog og samarbejde både i forhold til elever og lærere. Berlingskes vinkling i artiklen, hvor sagen nærmest fremstilles som et udslag af en uprofessionel ledelses dårlige håndtering af nogle lidt utilfredse forældre, ligger et stykke fra virkelighedens forløb. Skolens bestyrelse står bag ledelsen i dennes håndtering og vi har konsulteret Danmarks Privatskoleforening før beslutningen om advarsel og en evt. afbrydelse af samarbejdet med familien. Sidst står jeg som skoleleder tilbage med et modspørgsmål til Berlingskes vinkling: Skal der ikke være grænser for, hvad forældre kan byde en skole, hvad enten det er en folke- eller privatskole?