Innovation eller fattigdom

Ethvert samfunds udvikling og vækst afhænger af, at der er stærke incitamenter for innovation til stede. Trods store investeringer i forskning og innovation og stor iværksætterlyst sakker Danmark bagud i forhold til andre europæiske lande. Det skyldes især tre forhold, som Danmarks nye Innovationsfond ønsker at adressere.

Foto: Scanpix
Læs mere
Fold sammen

Innovation er lysten og evnen til at forandre og bøje verden. Det er nysgerrighed, stædighed og mod. I Danmark ser vi masser af idérigdom og virkelyst, men vi ser også en mangel på incitamenter til at udvikle store virksomheder og banebrydende ideer, der for alvor forandrer verden og løser samfundets udfordringer. Motiverer vi ikke den lyst hos flere danskere og hos flere af vores mange små virksomheder, får vi svært ved at opretholde vores levestandard. Vi får svært ved at fastholde og udvikle det Danmark, vi kender.

Innovationsfonden blev dannet 1. april sidste år, og vi lancerer nu fondens strategi. En strategi, der vil gøre noget ved Danmarks vækstudfordring, som består af tre dele. Vi mangler en helt central drivkraft til innovation. Vores virksomheder vokser sig sjældent store, og vi udnytter ikke det potentiale, der kan ligge i en øget mobilitet af viden og kandidater mellem de danske universiteter og virksomheder. Der ligger en stor opgave i at stimulere til drivkraft, vækst og mobilitet.

Læs også: Innovationsfond zoomer ind på højtuddannede

Innovationsfonden vil i tæt samarbejde med universiteter, virksomheder og offentlige institutioner bidrage til at løse den opgave gennem konkrete tiltag. Vi har blandt andet ryddet op i administrative krav og udviklet få, enkle og fleksible investeringsværktøjer for målrettet at investere i ambitiøse innovationsprojekter, mindre virksomheders vækst og i talenter inden for forskning og entreprenørskab. Men Innovationsfonden står ikke alene om at løse Danmarks vækstudfordring. Skal vi vende vækstkurverne, må udfordringen ses som en fælles og langsigtet opgave. Vi må løfte i flok på tværs af ministerier, på tværs af forskningsinstitutioner, kommuner, regioner og virksomheder.

I Danmark får vi ikke nok ud af de penge, vi investerer i forskning og innovation. Vi bruger 60 mia. kr. om året på området, hvoraf de 20 mia. kr. kommer fra de offentlige kasser. Det er mange penge sammenlignet med andre lande, men investeringerne resulterer ikke i den vækst, vi kunne ønske og forvente. Det viser blandt andet analyser fra Produktivitetskommissionen og illustreres ved at sammenligne udviklingen af vores forskningsintensitet med vores produktivitet. I midten af 1990erne forskede vi i Danmark 25 pct. mindre end i USA. Siden er vores forskningsintensitet steget og ligger nu på niveau med eller er højere end i USA.

Men vores produktivitetsvækst er i samme periode faldet. Det skyldes især vores evne til at stimulere drivkraft, vækst og mobilitet. Tre områder, som både Innovationsfonden og vi som samlet samfund må fokusere på, hvis Danmark ikke skal blive et fattigere land i fremtiden.

For det første mangler vi drivkraft og incitamenter til at innovere. Drivkraften hos den enkelte er kernen i vores vækst- og udviklingsudfordring, men vi har indrettet vores samfund på en måde, så vi har fjernet sulten efter at innovere. Vi mangler ikke højtuddannede, og vi mangler ikke opstartsvirksomheder. Men vi skal sikre, at de, vi har, udvikler deres fulde potentiale og gør en forskel.

Vi ved, at virksomheder med højtuddannede er mere innovative sammenlignet med virksomheder uden. Alligevel kan vi se, at uddannelsesniveauet i danske virksomheder er lavt. Der er simpelthen for få højtuddannede talenter og forskere, som vælger en karriere i virksomhederne. I Danmark har 20 pct. af medarbejderne i private virksomheder en videregående uddannelse, mens tallet i Sverige og Belgien er 25 pct. og 35 pct.. Derfor skal vi blive bedre til at uddanne, fremelske og fastholde de dygtigste forskere og idémagere og sikre, at de også kommer ud og gør en forskel i virksomhederne.

Læs også: Vi har brug for Chinese Dynamite

For det andet vokser for få mindre virksomheder sig store. Inden for de seneste 30 år er der kun etableret tre af de virksomheder, som i dag er blandt vores 100 største i Danmark. I Californien er tallet 39. Problemet er ikke, at vi mangler iværksættere, der tør starte egen virksomhed. Problemet er, at så få af dem bliver drevet af mulighederne for at vokse og skabe nye produkter og processer. Vores fælles ambition må være, at vi med den rette tilgang, investeringer og motivation kan fostre de næste store danske virksomheder med potentiale til at komme i liga med Lego, Novo Nordisk, Carlsberg, Grundfos, Mærsk og de andre store danske flagskibe.

For det tredje mangler vi en mere samlet tilgang til forskning og udvikling. Vi skal i højere grad have den banebrydende viden, der bliver skabt på universiteterne, ud at leve, og vi skal understøtte en endnu større udveksling af viden og talenter mellem universiteter og virksomheder.

Der mangler større bevægelse i værdikæden fra tidlig forskning til udvikling og innovation. Det skyldes, at de eksisterende incitamentsstrukturer har tilskyndet forskere til at fokusere snævert på at publicere ny forskning. Andre incitamentsstrukturer har betydet, at virksomheder har fokuseret snævert på de sikre og kortsigtede ideer. Danmarks fremtidige vækst afhænger af en ændring i disse strukturer. Vi skal nedbringe virksomheders risiko ved at igangsætte innovative projekter med stort forretningspotentiale og give dem en stærk motivation for at gå ind i nye, lovende områder, som kan give vækst i virksomheden. Og vi skal gøre det mere attraktivt for forskere at tage ansvar for, hvordan deres forskning kan anvendes og danne grundlag for ny innovation, vækst og udvikling af vores samfund.

Kun ved at se på den samlede værdikæde kan vi røre ved den fundamentale drivkraft, der skal til for at skabe et sundt og innovativt samfund.

Læs også: Erhvervslivet sukker forgæves efter mere erhvervsrettet forskning

Innovationsfonden er et resultat af en fusion af tre fonde og råd. Sammenlægningen gør det muligt at se mere samlet på værdikæden fra forskning og innovation til nye arbejdspladser – og gør det dermed muligt at lave mere sammenhængende tiltag, der kan stimulere innovationskraften. Sammenlægningen bør derfor være til inspiration andre steder.

Udover uddannelse, innovation og investering påvirker mange andre faktorer vores vækst og produktivitet. I tråd med Produktivitetskommissionens anbefalinger er der brug for en bred indsats for at styrke konkurrence, dynamik, internationalisering og vores uddannelsers kvalitet og værdi for arbejdsmarkedet. Derfor er det klart, at Innovationsfondens initiativer vil blive styrket markant, hvis de bliver bakket op af bredere politiske initiativer uden for fondens område.

Vi har brug for konkrete, tværgående initiativer, som tilsammen kan opbygge bedre incitamentsstrukturer for innovation i Danmark. Det skal være attraktivt at få en god idé og føre den ud i livet. Det er en opgave for flere ministerier. Det kræver ikke kun investeringer i innovation, men en kulturel omlægning og en gennemgribende ændring af de politiske rammebetingelser for forskning, innovation og erhverv. For eksempel spiller niveauet af konkurrence, reguleringer, skattevilkår og hvordan vi strukturerer det offentlige system i høj grad også ind på vores evne til udvikling.

Læs også: Universiteter skruer op for kommercielle satsninger

Virksomheder og universiteter har brug for fleksible rammer, et minimum af bureaukrati og både kortsigtede og langsigtede investeringer. De har derimod ikke brug for at blive kørt rundt i kasser og systemer. Det offentlige Danmark skal tænke langt mere helhedsorienteret. Vi skal væk fra den silotænkning, der blandt andet har skabt en innovationsjungle af forskellige ordninger, regler og administrationskriterier. Når det bliver for tungt og besværligt, mister iværksættere, forskere og virksomheder motivationen til at komme videre. Derfor skal vi gentænke systemet og rammevilkårene rigtigt. Det kommer til at koste kræfter og tid, men lykkes det, kommer vi forhåbentlig også i Danmark til at se nybrud, resultater og nye store virksomheder med globale muskler og dansk gevinst.

Vi skal give dem, der har evnen til at bøje og udfordre verden, mod og mulighed for at lykkes. Det er dem, der er med til at ruste Danmark til fremtiden.