Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Vi afviser ikke indslusningsløn

»Regeringen må gøre op med sig selv, om den fortsat vil overlade det til arbejdsmarkedets parter at fastsætte lønnen, eller om den vil gå en anden vej.«

I den helt ekstraordinære situation, hvor rigtig mange flygtninge søger til både Danmark og de andre europæiske lande, er det vigtigt at fokusere på, hvad vi kan gøre for, at de, der får opholdstilladelse i Danmark, hurtigt kommer til at forsørge sig selv og på den måde bliver integreret.

Sporene skræmmer, for integrationen af udlændinge er langtfra lykkedes. Alt for mange med flygtningebaggrund er havnet i passive forsørgelsesordninger.

Finansministeren har ved flere lejligheder foreslået at indføre en indslusningsløn som en mulig del af løsningen på den store udfordring med at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked. Tanken er, at man fastsætter en løn et stykke under de overenskomstbestemte mindstelønninger i håb om, at det vil skabe beskæftigelse for grupper, der i dag er uden job.

DI og Dansk Erhverv er fra visse sider blevet kritiseret for at være imod indslusningsløn.

Lad det være sagt med det samme: DA, DI og Dansk Erhverv er ikke imod indslusningsløn. Men vi har den opfattelse, at løn forhandles mellem arbejdsgivere og lønmodtagere og derfor ikke er et tema for trepartsdrøftelser eller lovgivning. Regeringen må gøre op med sig selv, om den fortsat vil overlade det til arbejdsmarkedets parter at fastsætte lønnen, eller om den vil gå en anden vej.

Vi har allerede i dag ordninger, der gør det muligt at indsluse flygtninge på vores arbejdsmarked via virksomhedspraktik, der i udgangspunktet varer 13 uger, men kan udvides til 26 uger. Dette kan suppleres med job med løntilskud – som udgangspunkt i op til seks måneder. Nu bør vi i et konstruktivt samarbejde mellem regeringen, kommunerne og arbejdsmarkedets parter få de eksisterende ordninger bragt bedre i spil. Det vil i princippet give en indslusningsperiode på i størrelsesordenen et år, hvor flygtninge med opholdstilladelse kan integreres og forhåbentlig derefter overgå til job på almindelige vilkår.

I den offentlige debat har det været nævnt, at en indslusningsløn på 70 kr. i timen skulle være et meget effektivt virkemiddel. Til sammenligning er lønomkostningen for virksomheder, der modtager flygtninge i virksomhedspraktik, nul kr. pr time. Det er derfor vanskeligt at forstå, hvis virksomhederne skulle foretrække den betydeligt højere lønomkostning ved indslusningsløn fremfor den markant lavere lønomkostning ved virksomhedspraktik.

Hvis virksomhedspraktikken efterfølges af et løntilskudsjob til mindstebetalingssatserne i eksempelvis Industriens Overenskomst eller Dansk Erhvervs Butiksoverenskomst, vil lønomkostningen efter løntilskud stadig være lavere for virksomheden end lønomkostningen ved den tænkte indslusningsløn. Også i den situation vil forslaget om indslusningsløn altså gøre det dyrere for virksomheden at ansætte flygtninge.

DA og DAs medlemsorganisationer vil på ingen måde afvise, at der kan blive tale om at drøfte lønspørgsmål – også vedrørende flygtninges ansættelsesvilkår – ved fremtidige overenskomstforhandlinger, hvis der viser sig behov for det. Men det skal ikke fjerne opmærksomheden fra behovet for her og nu at gøre noget ved udfordringerne. Det er vi parat til at tage vores del af ansvaret for.

Samtidig håber vi, at regeringen vil medvirke til, at asylansøgere får en hurtig afklaring af, om de kan få opholdstilladelse; at der i samme forbindelse, som statsministeren også har fremhævet, sker en kompetenceafklaring af, hvad de kan; at de sendes til de kommuner, hvor deres kompetencer kan bruges; og at de kan få lov til at bo der.

Integration foregår bedst på arbejdspladsen. Vi ved, at virksomhederne er klar til at ansætte udlændinge med kvalifikationer og motivation.

Derfor er vi meget enige med regeringen i, at der er behov for et gennemgribende serviceeftersyn af det nuværende integrationsprogram. Der investeres store ressourcer, men opnås beskedne resultater. Det bør der hurtigst muligt ses på, som Carsten Koch-udvalget allerede anbefalede først på året.