Vækst i uddannelse er tæt på toppen

Danskernes uddannelsesniveau stiger frem til 2025, men herefter er der risiko for, at det stagnerer. Det vil i givet fald gå hårdt ud over den økonomiske vækst, viser regeringens vækstredegørelse 2007.

Vækstredegørelsen analyserer forhold, der er afgørende for virksomhedernes konkurrencekraft, og den peger bl.a. på, at det er absolut nødvendigt med et fortsat løft i uddannelsesniveauet.

Redegørelsen viser, at andelen af en årgang, der har opnået en videregående uddannelse, forventes at stige fra omkring 30 procent i dag til godt 45 procent frem til 2025. Samtidig vil den andel, der har opnået mindst en erhvervsfaglig eller gymnasial ungdomsuddannelse, stige fra under 80 procent til omkring 85 procent. Men efter 2025 er der ikke udsigt til yderligere stigninger.

»Der ligger en betydelig udfordring i at nå regeringens ambitiøse mål på uddannelsesområdet. Vi vil løbende vurdere om globaliseringsstrategiens mange nye initiativer virker efter hensigten, eller om der skal mere til,« siger økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K).

Den nye redegørelse fremhæver, at uddannelse generelt styrker den enkeltes produktivitet, øger tilknytningen til arbejdsmarkedet og mindsker risikoen for arbejdsløshed. Derfor er det afgørende for dansk økonomi, at uddannelsesniveauet fortsat stiger.

Samtidig gør uddannelse det muligt at udvikle og anvende de mange produktivitetsfremmende teknologier, der er med til at skabe vækst, fremhæver redegørelsen.

»Eksporterende virksomheder har et særligt behov for højtuddannet arbejdskraft, hvis de skal klare sig i den globale konkurrence,« lyder det bl.a. i redegørelsen.

Det er regeringens mål, at andelen af en årgang, der opnår en videregående uddannelse, skal øges til 50 procent. Derudover er målsætningen, at 95 procent af en årgang i 2015 skal tage en ungdomsuddannelse.

Problemet i dag er, at mange af de unge, der påbegynder en uddannelse, falder fra. Hvis målsætningen skal nås, er det nødvendigt at få reduceret frafaldet på ungdomsuddannelserne med op mod 75 procent og frafaldet på de videregående uddannelser med 60 procent.

Økonomi- og Erhvervsministeriet fremhæver, at regeringen har lagt op til reformer gennem hele uddannelsessystemet lige fra folkeskolen til universiteterne. Med den såkaldte globaliseringspulje er der bl.a. afsat midler til blandt andet at styrke vejledningsindsatsen for de unge. Der vil desuden fortsat blive afsat midler til flere uddannelsespladser.

På de lange, videregående uddannelser er det forhåbningen, at en mere overskuelig semesterstruktur, tidsfrister for specialer samt tættere kobling mellem eksamen og undervisning vil sikre, at flere unge opnår en uddannelse. Om det er tilstrækkeligt er dog langt fra sikkert, og de kommende år skal det vurderes, om der er behov for nye initiativer.