Mobning er uacceptabelt og skal forebygges

Forudsætningen for et godt arbejdsmiljø er, at medarbejderne trives. Ledelsen kan gå forrest ved at behandle ansatte med respekt og forebygge mobning på et tidligt tidspunkt gennem samarbejde.

Danmark er verdensmester i arbejdsglæde, og langt de fleste danske arbejdspladser er heldigvis kendetegnet ved et sundt psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og arbejder godt sammen. Når det alligevel er vigtigt, at ledere ved noget om forebyggelse og håndtering af mobning, er det, fordi fænomenet kan forekomme i alle typer job og i alle faggrupper, og fordi konsekvenserne af mobning kan være alvorlige for den udsatte og for trivslen på hele arbejdspladsen.

Mobning på arbejdspladsen finder sted, når en eller flere personer gentagne gange og over længere tid bliver udsat for ubehagelige og/eller nedværdigende handlinger, som det er svært at forsvare sig imod. Mobning må altså ikke forveksles med forbigående og enkeltstående uoverensstemelser og konflikter.

I langt de fleste tilfælde opstår mobning som resultat af en konflikt, der har fået lov til at udvikle sig, men somme tider opstår mobning desværre alene, fordi en person er anderledes, eksempelvis hvad angår alder, køn eller faglig baggrund.

Som leder skal man fungere som en god rollemodel. Det er derfor vigtigt, at lederen går foran ved selv at opføre sig ordentligt og respektfuldt over for medarbejderne og ved at melde klart ud, at alle former for mobning betragtes som uacceptabel adfærd på virksomheden og sanktioneres.

For at minimere risikoen for mobning er det vigtigt, at lederen kontinuerligt har fokus på trivslen hos medarbejderne og aktivt er med til at fremme en kultur, som kendetegnes ved en konstruktiv omgangsform, hvor man lytter til andres synspunkter og udviser respekt og tolerence over for forskelligheder hos hinanden.

På alle arbejdspladser opstår der dog uundgåeligt konflikter, og lederen bør derfor have »antennerne ude«, således at der kan gribes ind over for konflikter, inden de eskalerer. I konflikter og mobbesager er det dog vigtigt, at lederen sætter sig ordentligt ind i sagerne og hører alle parter, således at forhastede konklusioner undgås.

Som leder kan du ikke forvente, at medarbejdere, der udsættes for mobning af sig selv tager kontakt for at få hjælp. Dels fordi mange er bange for, at de selv vil få skylden for problemerne, ligesom mange tvivler på, at tingene kan blive bedre.

For at give mobningsofrene bedre mulighed for at gøre opmærksom på mobningen kan det være en god idé, at virksomheden har nogle nedskrevne procedurer til at håndtere de sager, som eventuelt opstår. Man ved derved, hvem der kan kontaktes, hvordan man skal gå frem, og at sagen håndteres på en ordentlig måde. Procedurer kan desuden virke præventive, idet de sender et klart signal om, at mobning ikke tolereres.

Samarbejdsudvalget kan være et godt sted at indlede drøftelser om procedurer i mobbesager, idet man her kan forpligte både ledere og medarbejdere til at tage ansvar for at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen. En ledelse, der går foran, og en aktiv medvirken fra engagerede medarbejdere er forudsætningen for et sundt psykisk arbejdsmiljø.