KarrierePanelet: Distancearbejde kræver disciplin

Såvel organisationen som den enkelte leder og medarbejder skal være indstillet på, at distancearbejde stiller krav. Men afstand mellem leder og medarbejder kan også byde på fordele.

En af nutidens store udfordringer i lederrollen er ledelse af medarbejdere, der er fysisk langt væk – også kaldet distanceledelse. En udfordring, der som følge af globalisering, sammenlægninger og fleksible arbejdstider, bliver større og større. Ikke mindst i den offentlige sektor, hvor en af konsekvenserne af kommunesammenlægningen er, at mange ledere har fået ansvar for enheder, der ligger fysisk langt fra hinanden.

@KarrierePanelet Svar:Eksempler på distanceledelse kan være, hvor medarbejderen:

@KarrierePanelet Svar m. firkant:Arbejder i udlandet.

Har hjemmearbejdsplads (tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2006 var 716.000 danskere, der havde fået stillet en hjemmearbejdsplads til rådighed – det svarer til hver fjerde erhvervsaktive dansker).

Har decentrale arbejdsopgaver hos kunder, f.eks. konsulentopgaver eller projektarbejde.

Arbejder fysisk i en anden enhed, men hvor lederen har ansvar for flere enheder.

@KarrierePanelet Svar:Denne arbejdsform stiller store krav til både organisation, leder og medarbejder.

Krav til organisationen
Virksomhedens organisatoriske rammer kan have betydning for, hvordan og i hvilket omfang distancearbejde kan udføres. Det er derfor vigtigt, at virksomheden gør sig overvejelser om, hvilke muligheder og begrænsninger de organisatoriske rammer har for indførelsen af distancearbejde. Overvejelser som f.eks.:

Hvilke medarbejdere er egnede?

Kræver det særlig uddannelse af ledere og medarbejdere?

Hvordan fastholdes distancemedarbejderens loyalitet?

Vil det skabe evt. splid/jalousi mellem personalegrupper?

Har vi tekniske muligheder/ressourcer?

Regler omkring sikkerhed og fortrolighed, herunder opbevaring af følsomme data

Svar:Det vigtigste i forholdet mellem virksomhed og medarbejder er, at forventningerne til distancearbejde er tydeligt – og gerne skriftligt – afstemt mellem parterne. Der skal være helt klare rammer for arbejdsopgaverne, og fordele og evt. ulemper ved denne arbejdsform skal kortlægges.

Krav til lederen
Der ligger en ekstra udfordring for lederen i at udøve ledelse på afstand. Det bliver bl.a. sværere at udøve ledelse generelt for alle medarbejderne.

Ved distanceledelse er tillid et nøgleord. Lederen skal vise tillid til, at medarbejderne selv kan tilrettelægge og udføre arbejdsopgaverne. Leder og medarbejder mødes kun sjældent, og gensidig tillid mellem parterne skal derfor bevidst plejes og understøttes. Det er således vigtigt, at der er en løbende kommunikation mellem leder og medarbejder, og det bør aftales, i hvilket omfang fysiske møder skal finde sted.

Det er samtidig en udfordring for lederen at vejlede og motivere medarbejdere, der arbejder fysisk langt væk, hvorfor netop faste møder er et must.

@KarrierePanelet Svar:De medarbejdere, der arbejder på distance, har behov for stor frihed og stor indflydelse på eget arbejde, både med hensyn til indhold og arbejdstid. Som leder af disse medarbejdere må man derfor acceptere ikke at have kontrol over, hvordan arbejdet udføres og i stedet give medarbejderne rum til selvledelse.

Krav til medarbejderen
Som medarbejder kræver det som nævnt en vis form for selvledelse at arbejde langt væk fra virksomheden. En god distancemedarbejder er derfor kendetegnet ved at være disciplineret, pålidelig, fleksibel og velorganiseret.

Samtidig skal medarbejderen have en klar forståelse af rammer og kompetenceområde og udvise selvstændighed. Selvfølgelig har den ellers selvkørende medarbejder også behov for ledelse – især i uforudsete situationer. Og her er det vigtigt at have et tillidsfuldt forhold til lederen, således at det er muligt at tale åbent om den usikkerhed, der opstår.

Udland
For ledere, der har medarbejdere i udlandet, gælder de samme forhold; bortset fra, at fysiske møder ikke altid kan lade sig gøre.

Samtidig gør den kulturelle forskel i ledelsesstil sig gældende, især hvis medarbejderen er vant til en ledelsesstil, som ligger fjernt fra den danske. Hertil skal lægges tidsforskellen, som i praksis kan betyde, at lederen skal stå til rådighed i mange timer, f.eks. til telefonmøder om aftenen med medarbejdere på den anden side af Atlanten.

Svar:Distanceledelse kræver således streng disciplin fra organisation, leder og medarbejder. Men når det er sagt, så giver det også en masse fordele: Virksomheden får en enestående mulighed for højere produktivitet, rekruttering af nye medarbejderprofiler og fastholdelse af nøglemedarbejdere. Medarbejderen får til gengæld mulighed for større frihed og kompetence i arbejdet.

Venlig Hilsen:Trine Thorning