Jobbet smadrer privatlivet

En un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af In­ge­niør­for­en­in­gen i Dan­mark vi­ser, at hver an­den le­der in­den for in­ge­ni­ør­fa­get har svært ved at give slip på arbejdet, når de holder fri. Hver fjer­de mang­ler over­skud til fa­mi­li­en. Og fire ud af ti har ikke tid til fri­tids­ak­ti­vi­te­ter.

Det skriver Nordjyske Stiftstidende.

- Pro­ble­met er, at der er man­gel på med­ar­bej­de­re. De fær­res­te virk­som­he­der si­ger nej til ord­rer, og så må med­ar­bej­der­ne yde to pro­cent mere. Det må de også næs­te gang, den er gal, hvil­ket be­ty­der, at med­ar­bej­der­ne bræn­der ud, si­ger Lars By­toft, for­mand for In­ge­niør­for­en­in­gen i Dan­mark, og til­fø­jer, at be­reg­nin­ger vi­ser, at der i 2020 mang­ler 14.000 in­ge­ni­ør­er.

- Vi har kun set top­pen af is­bjer­get. Og da Nord­jyl­land er et ud­kants­om­rå­de, vil mang­len og pres­set med­ar­bej­der­ne her bli­ve re­la­tivt stør­re, vur­de­rer Lars By­toft. Pres­set på pri­vat­li­vet er imid­ler­tid ikke for­be­holdt in­ge­ni­ør­le­de­re.

- Jeg mø­der mar­kant fle­re i dag end for fem år si­den. Det er læ­re­re, læ­ger, in­ge­ni­ør­er og folk i le­den­de stil­lin­ger, si­ger Julius Tscher­tok, der me­ner, at sti­gen­de krav til den en­kel­te med­ar­bej­der er grun­den til, at fle­re hen­ven­der sig for at få hjælp.

- I dag er det de fær­res­te, der kan gå hjem klok­ken 16. Rig­tig man­ge men­ne­sker slæ­ber rundt på en usyn­lig ryg­sæk fyldt med ar­bej­de, når de kom­mer hjem. Den ryg­sæk valg­te Leif Amby at smi­de til­ba­ge i 2000, hvor han kvit­te­de et job som koncernudviklingschef hos Log­stor, den­gang Løg­stør Rør.

- På et tids­punkt gik det op for mig, at mine børn blev voks­ne, uden at jeg hav­de tænkt over det. Jeg rej­ste me­get, og var ble­vet en gæst i mit eget hjem, hvor fa­mi­li­en le­ve­de sit eget liv. Det blev jeg ked af, og da min yng­ste søn skul­le i sko­le, be­slut­te­de jeg, at nu skul­le det være an­der­le­des, si­ger Leif Amby, der i dag dri­ver egen råd­gi­ven­de in­ge­ni­ør­virk­som­hed i Thi­sted. Med mere tid til fa­mi­li­en og ven­ner­ne.

Kilde: Nordjyske Stiftstidende