Højesteret blåstempler lavere løn til unge under 18 år

En række overenskomster indeholder bestemmelser om, at unge under 18 år får lavere løn end deres kolleger over 18 år. Derudover giver overenskomsterne adgang til at afskedige unge medarbejdere, når de fylder 18 år.

Der er i Danmark generelt forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af alder. Dette forbud kan fraviges,hvis der i kollektive overenskomster aftales eller er aftalt forskellige vilkår for løn og afskedigelse for medarbejdere under 18 år i forhold til medarbejdere over 18 år.

Højesteret har taget stilling til, om denne ordning, efter Højesterets opfattelse,er forenelig med EU-retten.

Den sag, der var for Højesteret, vedrørte en 16-årig, der blev ansat i Irma som servicemedarbejder. Under ansættelsen fik han en væsentlig lavere løn end sine kolleger, der var over 18 år, på trods af at der var visse ligheder i arbejdsopgaverne. Derudover blev medarbejderen afskediget, da han fyldte 18 år.

HK mente, at aflønningen og den efterfølgende afskedigelse var i strid med EU-retten, fordi den aldersbegrundede forskelsbehandling ikke udgjorde et nødvendigt middel til at fremme integrationen af unge under 18 år på arbejdsmarkedet. Servicemedarbejderen gjorde derfor krav på efterbetaling af løn samt godtgørelse for uberettiget afskedigelse.

Det var Irmas opfattelse, at man ved kollektiv overenskomst havde fraveget forbuddet mod forskelsbehandling, og denne ordning fremmede efter Irmas opfattelse integrationen af unge under 18 år på arbejdsmarkedet. Det var derudover Irmas opfattelse, at den lavere løn og fleksibilitet i forhold til afskedigelse kompenserede arbejdsgiveren for unges begrænsede arbejdserfaring.

Højesteret fandt, at forskelsbehandlingen var rimeligt begrundet i hensynet til at skabe en lettere adgang til arbejdsmarkedet for unge under 18 år, da arbejdsgiverne uden sådanne ordninger ville være mindre tilbøjelige til at ansætte dem.Derudover var fleksibilitet i forhold til afskedigelse et hensigtsmæssigt middel til at fremme integrationen af unge på arbejdsmarkedet, da der således bliver skabt plads til ansættelse af andre unge under 18år.

Sagen viser, at det kan være sagligt, at en kollektiv overenskomst indeholder bestemmelser, der forskelsbehandler unge under 18 år i forhold til løn- og afskedigelsesvilkår, hvis det kan begrundes i hensynet til at fremme unges integration på arbejdsmarkedet.

At Højesteret understreger kollektive overenskomsters betydning i forbindelse med fravigelse af forbuddet mod forskelsbehandling, viser, at Højesteret vægter hensynet til den fri forhandlingsret på arbejdsmarkedet højt og anerkender, at arbejdsmarkedets parter har den fornødne kompetence til at vurdere, i hvilke tilfælde forskelsbehandling findes nødvendig. Der er ikke en tilsvarende adgang til at fastsætte en lavere løn til unge under 18, hvis der ikke er en overenskomst. En forskel i lønnen må i denne situation givet fald begrundes med en forskel i arbejdsopgaverne.