Udlejers levering af el produceret af ejendommens solceller

Hvis udlejer leverer el til lejer gennem et opsat solcelleanlæg på ejendommen, kan udlejer ikke optræde som direkte el-leverandør og kan derfor ikke opkræve betaling herfor hos lejer. Udlejer kan dog får dækket sine omkostninger på anden vis.

Man må gerne sætte solceller op på sin ejendom, og tage sig betalt for det i form af højere husleje. Derimod må man ikke tage direkte betaling for lejerens strømforbrug. Foto: Flickr. / La Citta Vita Fold sammen
Læs mere

Lejers betaling for udlejers levering af varme og op-varmning af vand er reguleret i lejeloven. Disse regler finder tilsvarende anvendelse for udlejers andre leverancer til lejemålet, f.eks. el og gas.

Der er ikke noget til hinder for, at udlejer på en udlej-ningsejendom opstiller et solcelleanlæg, som forsyner lejemålet med el. Udlejer skal blot være opmærksom på, at han/hun i så fald ikke direkte kan opkræve betaling hos lejeren for den strøm, solcelleanlægget producerer.

Dette skal dog ikke afholde udlejere fra at levere el gennem solcelleanlæg. Der er nemlig andre måder, hvorpå udlejer kan opkræve betaling hos lejeren. Netop dette spørgsmål tager Boligretten i en nylig afgørelse stilling til.

Nylig afgørelse

I 2014 opsatte udlejer et solcelleanlæg på hvert af sine lejemål. Solcelleanlægget leverede el direkte til lejeren af det respektive lejemål, og en eventuel overkapacitet blev solgt til et forsyningsselskab.

I de perioder, hvor solcelleanlægget ikke kunne forsyne lejemålet med tilstrækkelig el, afregnede lejeren direkte med forsyningsselskabet. Udlejeren opkrævede a conto-betalinger hos lejeren for levering af el fra solcelleanlægget og udarbejdede årligt et forbrugsregnskab i overensstemmelse med lejeloven.

Lejer mente, at udlejer ikke kunne være direkte leverandør af el til lejemålet gennem solcelleanlægget, og at udlejer derfor uberettiget havde opkrævet lejeren betaling herfor. Lejeren indbragte derfor sagen for huslejenævnet for at få refunderet de opkrævede beløb.

Huslejenævnet var enig med lejer og kom frem til, at udlejer ikke kunne stå som direkte leverandør af el til lejemålet gennem et opsat solcelleanlæg på ejendommen. Udlejer efterkom nævnets afgørelse og tilbagebetalte de opkrævede beløb til lejeren. Udlejer indbragte dog efterfølgende sagen for Boligretten.

Boligrettens afgørelse

Boligretten henviste til bemærkningerne til lejeloven, hvor det fremgår, at når levering af el sker fra udlejers solcelleanlæg, medfører det ikke, at udlejer kan stå som direkte leverandør af el til lejers individuelle forbrug. Boligretten kom på den baggrund frem til, at udlejers opkrævninger i forbindelse med el leveret fra solcelleanlægget var uberettiget

Boligretten gik dog i formuleringen af afgørelsen skridtet videre. Boligretten gav i afgørelsen konkrete forslag til, hvordan udlejeren i stedet kunne have fået refunderet sine omkostninger hos lejer. 

Vurdering
Afgørelsen slår fast, at udlejeren ikke kan opkræve betaling for den strøm, udlejeren selv producerer via solcel-ler, direkte hos lejeren. Udlejer har dog andre muligheder for at opkræve betaling hos lejeren.

For det første kan udlejer varsle en forbedringsforhøjelse som følge af udlejers udgifter til etablering af solcellean-lægget. Det vil sige en forhøjelse af huslejen, som følge af den energiforbedring lejemålet har fået ved installationen af et solcelleanlæg.

Søren Damgaard, advokat, Bruun & Hjejle

»Afgørelsen slår fast, at udlejeren ikke kan opkræve betaling for den strøm, udlejeren selv producerer via solceller, direkte hos lejeren. Udlejer har dog andre muligheder for at opkræve betaling hos lejeren.«


For det andet kan udlejer opkræve lejer samme udgift som udlejers udgift til målerleje. Betegnelsen målerleje knytter sig til det forhold, at der er opsat en forbrugsmåler på lejers adresse. Afgiften er derfor i realiteten et beløb til afskrivning af anskaffelsesprisen samt dækning af omkostninger til administration af måleraflæsningerne.

For det tredje har udlejer mulighed for at få refunderet sine udgifter til køb af el i de perioder, hvor solcelleanlægget ikke leverer tilstrækkelige mængder strøm til at dække forbruget.

Udlejer har derfor flere muligheder for at få dækket sine omkostninger til levering af el via et solcelleanlæg. Det er dog væsentligt, at udlejer er opmærksom på disse regler, da udlejer ellers risikerer selv at afholde samtlige udgifter til elproduktion fra egne solceller.