Køb feriebolig med pensionsmidler

Visse pensionsordninger giver ejeren mulighed for selv at bestemme, hvilke aktiver pensionsopsparingen skal placeres i. Pensionsmidler må dog kun placeres i bestemte aktiver og inden for visse rammer. Det er muligt at in-vestere i en feriebolig, som man selv benytter, hvis man vel at mærke betaler markedspris for benyttelsen af ferieboligen.

pic - pension
Man må gerne bruge sin pensionsopsparing til at investere i et selskab, der ejer ferieboliger i udlandet – f.eks. i Sverige – og som giver aktionærerne fortrinsret til at leje boligerne. Men hvis aktionærerne får rabat på huslejen, falder skattehammeren. Foto: TT News Agency / Scanpix Fold sammen
Læs mere

Det er egentlig ikke skatteretten, som afgør, hvordan midlerne i en pensionsopsparing skal investeres. Aftalegrundlaget for den konkrete pensionsopsparing kan in-deholde regler for, hvordan formuen i pensionsopsparin-gen investeres. Selv hvis der ikke er aftalemæssige bindinger, har Finanstilsynet udstedt regler for, hvordan opsparinger i bl.a. kapital- og ratepensioner må investeres. Reglerne findes i den såkaldte puljebekendtgørelse.

Der må f.eks. investeres i børsnoterede aktier, obligationer og andele i investeringsforeninger. Der må også in-vesteres i unoterede aktier, men kun hvis der minimum investeres 100.000 kr. i hvert selskab, og hvis værdien af unoterede andele højst udgør 20 pct. af opsparingen op til 2 mio. kr., 50 pct. af opsparingen mellem 2 og 4 mio. kr. og 75 pct. af opsparingen over 4 mio. kr. Derudover må opspareren højst eje 25 pct. af aktierne i selskabet.

»Fortrinsretten var derfor ikke til hinder for, at investorerne kunne bruge pensionsmidler til at købe anparter i selskabet.«


Kravet om en minimumsinvestering på 100.000 kr. i hvert selskab og et maksimum på 25 pct. af den samlede investering i et selskab betyder, at pensionsmidlerne først kan investeres i unoterede aktier, når der er opsparet 500.000 kr.

Investeringer i udlejningsboliger

Er betingelserne opfyldt, kan man f.eks. bruge pensionsmidler til at købe andele i unoterede selskaber, som ejer ferieboliger, som udlejes erhvervsmæssigt. I den forbindelse er det værd at bemærke, at der gælder et forbud mod erhvervsmæssig udlejning af almindelige sommerhuse, men der er normalt ikke noget til hinder for erhvervsmæssig udlejning af andre former for ferie-boliger, herunder udenlandske sommerhuse.

Af puljebekendtgørelsen fremgår endvidere, at opsparing ikke kan anbringes i aktier, der har som formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende rettigheder til investorerne i selskabet.

I en nylig afgørelse fra Skatterådet blev der taget stilling til, hvornår der foreligger en brugsret, som hindrer mu-ligheden for at investere i unoterede kapitalandele.

I sagen var der tale om en påtænkt investering i et selskab, som skulle investere i ferieboliger i f.eks. Spanien, Portugal, Frankrig, Italien og Grækenland. Ferieboligerne skulle udbydes til udlejning gennem almindelig annoncering, herunder Airbnb. Værditilvæksten i selskabet og dermed afkastet til investorerne ville bestå i en forventet prisstigning på ferieboligerne og afkastet af udlejningen.

Foruden værditilvæksten ville investorerne få en fortrinsret til at leje ferieboligerne. Udlejningen ville være på markedsvilkår, og der var således ikke lavere lejere for investorerne end for tredjemand, som ønskede at leje ferieboligerne.

Fortrinsret blev blåstemplet

Skatterådet fandt, at fortrinsretten ikke kunne anses for at udgøre en sådan økonomisk fordel, at afkastet på in-vestorernes pensionsordning måtte antages at blive ned-sat. Der blev lagt vægt på, udlejningen skete til samme pris som til ikke-investorer. Fortrinsretten var derfor ik-ke til hinder for, at investorerne kunne bruge pensionsmidler til at købe anparter i selskabet.

Tilsvarende må det følge af afgørelsen, at det heller ikke bør stå i vejen for investering med pensionsmidler, at opspareren eller dennes familie får en fortrinsret til en lejlighed, f.eks. et kollegieværelse eller en ungdomsbo-lig, ejet af det selskab, som der investeres i, så længe der betales markedspris.

Et helt andet spørgsmål er så, om det er en klog investeringsstrategi at forfølge muligheder som de beskrevne. Afkastet af investeringerne i pensionsopsparingen bliver jo bestemmende for, hvor meget man til syvende og sidst får ud af sin pension