Hvornår bliver et areal til en byggegrund?

I en ny afgørelse fra Skatterådet blev det bekræftet, at der ikke skal betales moms ved salg af et areal, selv om kommunen udførte byggemodning, og ejeren drev virksomhed.

For at være momspligtig ved salg af en byggegrund, skal man have drevet erhvervsmæssig aktivitet på det. Og der er ingen bagatelgrænse, viser en afgørelse fra Skatterå-det, hvor grunden havde været brugt til hestehold og lidt bed and breakfast.  Fold sammen
Læs mere

Salg af et areal er som udgangspunkt momspligtigt, hvis der er tale om byggegrund. En byggegrund defineres som et ubebygget areal, hvor der efter planloven er adgang til at opføre bygninger.

Der er imidlertid flere situationer, hvor der alligevel ikke skal betales moms af et areal, som rent fysisk/faktisk opfylder definitionen på en byggegrund.

For det første skal sælgeren være en afgiftspligtig person, det vil sige en person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Salg af et areal, som har været brugt til private formål, eller som alene har været ejet med investeringsformål, er ikke momspligtigt.

»Fordi virksomheden var af så beskedent omfang, at den ikke var registreringspligtig, var salget af det udstykkede areal ikke momspligtigt.«


Selv om sælgeren er en afgiftspligtig person, er momspligten endvidere betinget af, at sælgeren havde ret til momsfradrag i forbindelse med købet af arealet En ny afgørelse fra Skatterådet viser, hvordan reglerne fungerer i praksis.

Byggemodning og drift af virksomhed

Sagen handlede om en ejer af et landbrugsareal, der igennem sin ejertid havde benyttet arealet til privat be-boelse og hestehold. Herudover havde ejeren haft en mindre bed and breakfastvirksomhed, som var under omsætningsgrænsen for momsregistrering på 50.000 kr. årligt.

Efter at ejeren erhvervede ejendommen, vedtog kommu-nen en lokalplan, som medførte, at ejendommen og det nærliggende område skulle anvendes til boligformål.

I forlængelse heraf foretog kommunen byggemodning af området omkring ejendommen (men ikke på ejendommen), hvilket bl.a. indebar anlæg af stamveje, stier og støjvolde. De omkringboende ejere blev pålagt at betale en forholdsmæssig andel af kommunens udgifter til den udførte byggemodning.

Efter drøftelser med en potentiel køber ønskede ejeren nu at udstykke og sælge dele af den samlede ejendom. Salget var betinget af, at der ikke skulle betales moms.

Økonomisk aktivitet

Skatterådet vurderede, at et pålæg fra kommunen om at betale en forholdsmæssig del af udgifterne til bygge-modning ikke gjorde, at ejeren var en afgiftspligtig person.

Det havde nok stillet sig anderledes, hvis ejeren på eget initiativ var gået i gang med at byggemodne sine egne arealer. Hvis man har et areal, som man agter at sælge som byggegrunde, er selve det at klargøre grundene til salg ved byggemodning, udparcellering mv. normalt tilstrækkeligt til, at man har påbegyndt en økonomisk aktivitet, som skal momsregistreres, således at grundsalge-ne bliver momspligtige.

Derimod fandt Skatterådet, at ejeren havde drevet selvstændig økonomisk virksomhed ved at tilbyde bed and breakfast, selvom virksomhedens omsætning var under grænsen for registreringspligt. I den henseende blev ejeren således betragtet som en afgiftspligtig person. Det betød, at den udstykkede ejendom blev betragtet som et af virksomhedens aktiver, og salget var derfor som udgangspunkt momspligtigt.

Da ejeren imidlertid ikke havde fået momsfradrag ved anskaffelsen af ejendommen, fordi virksomheden var af så beskedent omfang, at den ikke var registreringspligtig, var salget af det udstykkede areal ikke momspligtigt alligevel.

Afgørelsen viser, at det som regel meget betydningsfulde spørgsmål om momspligt af et grundsalg ikke alene afhænger af, om det solgte areal rent fysisk kan betegnes som en byggegrund. Det er nødvendigt med en fuldstændig analyse af det meget komplicerede regelsæt.

Udover eksemplerne ovenfor kan en byggegrund også sælges momsfrit, hvis den er et led i en virksomheds-overdragelse. Her kan selve projektudviklingsaktiviteten vedrørende den pågældende grund udgøre virksomheden.

Et andet eksempel er, at byggegrunde, som har været anvendt til udelukkende momsfrie formål, også kan sælges momsfrit. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis grundene har været lejet ud i længere tid, uden at udlejningsaktiviteten har været frivilligt momsregistreret.