Væk med de administrative byrder

Minikronik. Kampen mod unødige administrative byrder er det helt centrale tema i diskussionen om bedre regulering. Det mener dagens kronikør.

Bedre regulering og færre administrative byrder har været et gennemgående tema for Europa-Kommissionen, siden formanden Barroso overtog den europæiske rorpind for over to år siden.

Det er positivt, at Europa-Kommissionen i dag fremlægger sit bud på, hvordan virksomhedernes administrative byrder kan lettes med 25 procent frem mod 2012. Det skal ske ved, at medlemsstaterne og Europa-Kommissionen i fællesskab nedbringer byrderne.

Byrder skal reduceresDet har været regeringens mål siden 2001, at byrderne skal reduceres med 25 procent.

Men næsten halvdelen af de administrative byrder har sit udspring i EU-regulering, og resultaterne lader vente på sig uden en fælles europæisk indsats, hvor EU-reguleringen kigges efter i sømmene.

Den handlingsplan for reduktion af virksomhedernes administrative byrder, som fremlægges i dag, tjener to formål.

For det første er den et direkte indspil til det EU-topmøde, der finder sted 8.-9. marts i Bruxelles. Her vil EU's stats- og regeringschefer forhåbentlig udtrykke sin fulde opbakning til planen, så arbejdet kan gå i gang med at reducere den enorme regulering, der årligt beløber sig til mere end 350 mia. euro på tværs af EU.

Gevinst på 4,5 mia.DI's beregninger viser, at administrative byrder foranlediget af EU-regulering pålægger danske virksomheder omkostninger på over 13 mia. kr. årligt. Hvis omkostningerne sænkes med 25 procent og man medregner den værditilvækst en sådan byrdereduktion vil medføre, kan Danmark alene se frem til en gevinst på over 4,5 mia. kr. Derfor skal regeringen fortsat presse på for at vedtage et fælles reduktionsmål, der vil kunne måles på bundlinjen i danske virksomheder.

For det andet udpeger handlingsplanen såkaldte "lavthængende frugter", hvor Europa-Kommissionen har udpeget øjeblikkelige indsatsområder, der tilsammen repræsenterer en byrdereduktion på 1,3 mia. euro. Det drejer sig blandt andet om det selskabsretslige område, hvor det skal være mindre byrdefuldt at gennemføre spaltninger og fusioner, ligesom der sættes ind på statistik- og fødevareområdet. Initiativet fortjener medlemsstaternes ubetingede støtte.

Den rigtige lovgivningFor erhvervslivet er bedre regulering ikke kun et spørgsmål om at undgå regulering. Bedre regulering drejer sig både om at sikre, at forældet lovgivning saneres, at ny lovgivning kun gennemføres, hvor det giver mening, og at det sker på baggrund af gennemarbejdede analyser af lovgivningens konsekvenser for virksomhedernes konkurrenceevne og borgernes tarv. Kampen mod unødige administrative byrder er dog det helt centrale tema i diskussionen om bedre regulering. Derfor er det netop nu vigtigt, at fokus holdes på den handlingsplan, Europa-Kommissionen fremlægger i dag. Det er nu, frugterne skal høstes.