Utilfredsstillende år for Frederikshavn-firma

Læs mere
Fold sammen
Omsætningen faldt samtidig til 156,9 mio. kr. mod 174,0 mio. kr., og resultatet af den primære drift faldt til 0,8 mio.

kr. fra 3,9 mio. kr.Selskabet udbetaler 10 pct. i udbytte, hvilket også var tilfældet året før.Koncernen

venter i indeværende regnskabsår en omsætning på 165 mio. kr. og et overskud før skat i størrelsesordenen

0-10 mio. kr.Baggrunden for resultatet, der betegnes som utilfredsstillende, skal findes i alle tre divisioner, oplyser Roblon.Divisionerne

Roblon Industrial Fiber og Roblon Engineering, der begge leverer produkter til kabelindustrien og specielt fiberoptiske kommunikationskabler,

var påvirket af den kraftige afmatning i telesektoren.Roblon Industrial Fiber fik et fald i omsætning fra 64,8 mio.

kr. til 55,9 mio. kr. og et driftsunderskud på 2,3 mio. kr., hvilket også var tilfældet året før. Roblon

Engineerings omsætning mindskedes fra 64,5 mio. kr. til 58,6 mio. kr., men til gengæld steg driftsoverskuddet fra 0,3

mio. kr. til 2,3 mio. kr.Resultatet i divisionen Fiber Optics blev primært påvirket af et lavere aktivitetsniveau

på flere vigtige markeder. Omsætningen faldt fra 47,4 mio. kr. til 42,4 mio. kr., og driften gav et overskud på

bare 3,3 mio. kr. mod 6,3 mio. kr. i 2001/02.Dertil kommer den faldende dollarkurs, der har betydet, at konkurrenceevnen for

alle divisionernes vedkommende er svækket betydeligt i forhold til lokale konkurrenter. Dollarfaldet har dog ikke givet kurstab,

da den forholdsvis lille del af omsætningen, der er faktureret i dollar, terminsikres, skriver Roblon i meddelelsen.

Fastholder

mål

Koncernen fastholder de langsigtede mål om en overskudsgrad inden for det enkelte forretningsområde på

min. 10 pct., en soliditetsgraden til enhver tid over 50, en likviditetsgrad over 2,0 og en udbytteudbetaling på 25-33 pct.

af nettooverskuddet.Ses der på pengestrømmene i koncernen, gav driften en positiv strøm på 14,3 mio.

kr. mod 9,9 mio. kr. i 2001/02. Til gengæld var der en negativ pengestrøm fra investeringer på 18,0 mio. kr. mod

23,7 mio. kr. og i alt blev den likvide beholdning reduceret fra 9,9 mio. kr. ved udgangen af 2001/02 til 2,7 mio. kr. ved udgangen

af det netop udløbne regnskabsårRB-Børsen