Teambuilding er blot en start

Vi lever i en dynamisk og hektisk verden, hvor information, teknologi og logistik skaber en stigende konkurrence.Kravet til virksomheden

og medarbejderne er derfor også stigende. Hyppige forandringer er blevet en del af dagligdagen, hvorfor nytænkning, fleksibilitet

og forandringsvillighed er en nødvendig platform for succes.Mere eller mindre statiske og langtidsplanlagte idé-

og strategiseancer er derfor ikke længere nok. De rigtige idéer kommer ikke nødvendigvis frem på et planlagt

arrangement, og gør de det, så er det ofte for sent.De nødvendige og rigtige tiltag skal, i forlængelse

af de vedtagne strategier, kunne igangsættes omgående, når en given situation anbefaler det.

Sige til

og fra
Der er næppe tvivl om, at de fleste anerkender effekten af og behovet for teambuilding.Derfor anvendes der mange

ressourcer på at træne teamadfærd. Dog er det desværre sådan, at alt for mange ressourcer anvendes med

for lavt udbytte, fordi man starter en proces op gennem en enkelt aktivitet - uden siden hen at følge op på den.Teambuilding

er en proces, som ikke klares ved at afholde en enkeltstående aktivitet - uanset om den foregår på en flod, i toppen

af et træ eller i et mødelokale eller konferencecenter. Teambuilding skal ses som det kick-off, der starter en teambuildingproces,

og som sikrer, at virksomheden drejer den rigtige vej i forhold til omverdenen.Nogen har fejlagtigt fået den opfattelse,

at fysisk præget teambuilding handler om at konkurrere og vise fysiske toppræstationer.Formålet er et helt

andet, nemlig at lære at turde sige til og fra, for herigennem at forstå og respektere, at vi alle har forskellige grænser

og syn, og at kombinationen af medarbejdernes forskellige potentialer styrker teamet.Det handler altså om at kortlægge

de enkelte medarbejderes potentialer, finde synergier og herigennem skabe et stærkere team.

Brug hovedetTeambuilding

dyrkes altså ikke for at præmiere en enkelt person - præmien i teambuilding opstår gennem øgede resultater

skabt gennem bedre samarbejde og mere målrettet adfærd.Medarbejderes motivation for, og evne til, at se muligheder

og kunne samarbejde, når situationen kræver det, er afgørende for virksomhedens succes.Fokus på teamet

og samarbejdsevnen er derfor en afgørende faktor for de fleste virksomheder.Det handler om målrettet at træne

teamet i at kunne se og finde fordele ved at nå målene gennem samarbejde. Om at gøre medarbejderne fortrolige med

virksomhedens vision, mission og værdigrundlag. Om at skabe bedre overblik, finde løsninger, planlægge og udføre.

Når en virksomhed vælger at afholde en teambuildingseance, er det derfor et middel for at nå et mål.

Det handler ikke bare om at bygge det perfekte team gennem få dages aktiviteter uden for virksomhedens rammer med kondition

og fysik i fokus.

Brug fysikkenInteresse, nysgerrighed, velvære, socialt samvær, frisk luft og natur motiverer

de fleste, og får mange til at tænke anderledes og mere kreativt.Derfor er det ofte forbundet med store fordele

at trække medarbejderne væk fra de vante miljøer som skriveborde og mødelokaler for gennem uvante, men motiverende

rammer, at skabe et positivt indlæringsmiljø, hvor kontrolleret "leg" og træning giver lysten til deltagelse

og samtidigt giver muligheder for at karikere situationer, så alle forstår målet.Det handler ikke om at afgøre,

hvem der er bedst, men at få virksomhedens medarbejdere til at se fordele ved at samarbejde for at finde de mest optimale løsninger.

De fysiske opgaver tjener som inspiration til, og skaber forståelse for, de udfordringer, som man siden skal hjem og arbejde

med i virksomheden.

Tænk dynamiskDen fysiske aktivitet kan derfor med stor fordel anvendes som en form for "vækkelsesmøde",

hvor man skaber den katalysator, som siden skal bruges når arbejdet fortsættes i virksomheden.På den måde

sikrer virksomheden en dynamisk proces, der sætter forandring og samarbejde i hverdagen i højsædet. Virksomhedens

- og de enkelte teams målsætninger - skal efterfølgende have en central placering i processen - evt. gennem opbygning

og anvendelse af en balanced scorecard model.Målet er, at virksomhedens medarbejdere og organisationen udvikles til - som

noget naturligt - at fokusere på forandring som noget positivt, hvor den afgørende succesfaktor for resultaterne er evnen

til at samarbejde.