Svære besparelser

Efter den kraftige kritik i sidste uge fra bl.a. erhvervsorganisationerne trækker finansminister Thor Pedersen nu sin sparepakke

på uddannelsesområdet tilbage. Universiteter, tekniske skoler og handelskoler skulle ellers have sparet 350 mio. kr. allerede

i år. I stedet må regeringen finde alternative sparemuligheder.


Isoleret set er det helt rimeligt, at uddannelsesområdet

går fri. Vi skal satse mere på uddannelse og viden, hvis Danmark skal klare sig i den internationale konkurrence. Og ikke

mindst universiteterne og erhvervsuddannelserne er vigtige i denne sammenhæng.


Men det er bestemt ikke ligegyldigt, hvordan

uddannelsesmidlerne bruges. I de kommende år er det meget nødvendigt, at uddannelserne i højere grad målrettes

erhvervslivets behov. Derfor bør der i kommende finanslove stilles betingelser om større effektivitet i uddannelsessektoren,

hvis den fortsat skal have bevillinger i samme størrelseorden som nu.


Generelt har det hidtidige forløb omkring

finansloven vist, at staten og det offentlige ikke kan nøjes med "omprioriteringer" for at finansiere de velfærdsgoder,

som politikerne lover befolkningen.


Når virksomhederne er i vanskeligheder følges kortsigtede budgetnedskæringer

som oftest op af store strukturelle besparelser, der varigt sænker omkostningsniveauet.


Sådanne strukturelle besparelser

er der også brug for i den offentlige sektor, hvis regeringen skal holde sine løfter om et skaffestop efterfulgt af egentlige

skattelettelser i 2004.


Men store strukturelle besparelser kræver system-ændringer. Og system-ændringer kræver

planlægning.


I denne omgang har regeringen ikke haft den fornødne tid. Og den har selv vanskeliggjort spare-opgaven

ved at bevilge nye velfærdsgoder til danskerne i form af f. eks. forlænget barselsorlov, som vil øge statens udgifter

og reducere udbuddet af arbejdskraft til skade for virksomhederne.


Læren af det hidtidige finanslovforløb er derfor,

at regeringen umiddelbart efter vedtagelsen af finansloven for 2002 går i gang med de at tilrettelægge strukturændringer,

der billiggør den offentlige sektor.


Strukturændringerne bliver samtidig den egentlige lakmusprøve på,

hvad Dansk Folkeparti duer til som parlamentatisk grundlag for en borgerlig regering.