Skattepligtig weekend i New York

Som led i firmaets personalepleje var samtlige ansatte med ledsagere inviteret på weekend i New York. Ifølge Landsskatteretten havde rejsen udelukkende været af social og turistmæssig karakter. De ansatte og deres ledsagere blev derfor beskattet af rejsens markedsværdi opgjort som gennemsnittet af de samlede rejseomkostninger fordelt på hver rejsedeltager.

En virksomhed afholdt i foråret 2006 en forlænget weekendtur til New York for virksomhedens ansatte med ledsagere. Der deltog i alt 51 personer i turen, og selskabets samlede udgifter beløb sig til 705.666 kr. svarende til knap 14.000 kr. pr. deltager.

Arrangementet blev afholdt som led i virksomhedens almindelige personalepleje. Målet med arrangementet var at søge fastholdelse af eksisterende medarbejdere, samt som virksomhed at fremstå som en attraktiv arbejdsplads med henblik på tiltrækning af nye medarbejdere.

Alle medarbejdere blev inviteret med på rejsen - herunder også helt nye medarbejdere, der netop var tiltrådt i virksomheden. Samtidigt blev medarbejdernes ledsagere inviteret med. For arbejdsgiveren var det vigtigt med ledsagernes deltagelse i forsøget på at sikre, at medarbejdernes ledsagere blev knyttet nærmere til virksomheden.

Virksomheden stillede ikke krav om deltagelse i arrangementet, men hos arbejdsgiveren var der forhåbning om, at flest mulige medarbejdere ville deltage. Ingen medarbejdere havde indflydelse på arrangementets indhold.

På baggrund af rejseprogrammet lagde Landsskatteretten til grund, at rejsen til New York udelukkende havde været af social og turistmæssig karakter. Landsskatteretten bestemte derfor, at de ansatte og deres ledsagere blev beskattet af rejsens markedsværdi opgjort som gennemsnittet af de samlede rejseomkostninger fordelt på hver rejsedeltager.

Østre Landsret afsagde i 2007 dom i en sag om en firmaudflugt til Prag. I den sag havde et revisionsfirma inviteret personalet med ledsagere på en forlænget weekendrejse til Prag. Rejsens formål var teambuilding samt at kompensere for en ekstraordinær arbejdsindsats efter en firmafusion. Landsretten fandt, at rejsen var af overvejende turistmæssig karakter, og at deltagerne alle var skattepligtige af rejsens værdi.

Set i lyset af Prag-dommen er Landsskatterettens afgørelse vedrørende rejsen til New York ikke overraskende.

Med afgørelserne er det efterhånden slået fast, at der eksisterer en øvre grænse for, hvor ekstravagante firmaarrangementer SKAT vil tillade. Ved arrangementer af kortere varighed, og hvor udgifterne holdes på et rimeligt niveau, vil der normalt ikke være noget at beskatte. Det kan efter omstændighederne være et restaurationsbesøg for virksomhedens ansatte med deltagelse af ægtefæller/ledsagere. Det samme vil som udgangspunkt være tilfældet, når ægtefæller »støder til« i forbindelse med faglige arrangementer.

Nogen præcis grænse for, hvilke arrangementer ægtefæller kan deltage i uden at blive beskattet, kan dog næppe fastlægges.

Efter BDOs vurdering vil beskatning kunne komme på tale, når ægtefæller deltager i weekend-arrangementer med overnatning, hvilket bekræftes at begge ovennævnte afgørelser.

Skattefokus skrives af skatte- og momsskatteafdelingen i BDO ScanRevision, som er en af de førende revisions- og rådgivningsvirksomheder i Danmark med kontorer i 28 byer.

Se nærmere på www.bdo.dk