Skattefri behandling

Arbejdsgiverens betaling af den ansattes private sundhedsudgifter er efter de gældende regler som

udgangspunkt skattepligtig for den ansatte, uanset på hvilken måde arbejdsgiveren betaler for behandlingen.


Højesteret

fastslog i 1998 i en meget omtalt sag om en arbejdsgiverbetalt hofteoperation, at den økonomiske værdi ikke påvirkes

af, at den ansatte også ville kunne få ydelsen dækket af det offentlige.


Hvis arbejdsgiveren tegner en forsikring,

der sikrer behandling på private hospitaler, er den ansatte skattepligtig af værdien af forsikringspræmien, men

ikke af forsikringsselskabets betaling for operationer eller andre behandlinger.


Undtaget fra beskatning er arbejdsgiverbetalte

ydelser til alkoholafvænning samt udgifter, der afholdes af arbejdsgiveren til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede

skader eller sygdomme, herunder krisehjælp.


Efter forslaget indføres generel skattefrihed for ydelser til lægefagligt begrundet

sundhedsbehandling, som arbejdsgiveren betaler for en medarbejder i forbindelse med sygdom eller ulykke, herunder behandling for psykiske

lidelser og psykologbehandling, samt sygdomsforebyggende behandlinger, hvis de er lægefagligt begrundet.


For så

vidt angår kosmetiske behandlinger vil kun behandling af direkte følger af et ulykkestilfælde eller af f.eks. en

brystkræftoperation være omfattet.


Skattefriheden omfatter både de tilfælde, hvor arbejdsgiveren direkte betaler

for behandlingen, og de tilfælde hvor arbejdsgiveren betaler forsikringspræmien til en sygeforsikring.


Desuden skal

skattefriheden omfatte den rentebesparelse, som en medarbejder kan opnå ved, at arbejdsgiveren yder den pågældende

et helt eller delvist rentefrit lån til dækning af udgifterne til en behandling.


Efter forslaget stilles der ikke

som ved den gældende ordning med skattefrihed for alkoholafvænning krav om, at behandlingsudgiften skal afholdes som led

i arbejdsgiverens generelle personalepolitik.


Af samme grund foreslås det, at kravet bortfalder for alkoholafvænningsordninger

fra og med 1. juni 2002.


Forslaget omfatter først og fremmest lønmodtagere, men også konsulenter og revisorer,

der som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde modtager en ydelse, er omfattet af forslaget.


Tilsvarende gælder

for personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn mv., herunder

Folketinget og kommunalbestyrelser.


Selvstændigt erhvervsdrivende er ikke omfattet af forslaget, og vil som udgangspunkt

ikke kunne foretage fradrag for udgifter til egen sundhedsbehandling.


Arbejdsgiverens udgifter til sundhedsudgifter, herunder

til forsikringspræmier, er som hidtil fradragsberettigede som driftsomkostninger, når de er afholdt som led i et ansættelses-

eller aftaleforhold.


Det er en betingelse for skattefriheden for behandling i forbindelse med sygdom eller ulykke, at der foreligger

en lægehenvisning til behandling.


For så vidt angår behandlinger for psykiske lidelser kræves det endvidere, at

behandlingen sker hos en psykolog med autorisation efter dansk ret eller tilsvarende kvalifikationer eller en psykiater.


Kravet

om lægehenvisning gælder ikke for alkoholafvænningsbehandlinger, hvor der som hidtil blot skal foreligge en skriftlig

erklæring fra en læge om, at medarbejderen har behov for behandling. Lovforslaget har virkning fra 1. januar 2002.


Det

offentliges provenutab er i lovforslaget angivet til ca. kr. 100 mio., svarende til at ca. 150.000 eksisterende og nye forsikringer

er omfattet af skattefriheden.


Provenutabet kan dog godt vise sig at blive betydeligt større, da lovforslaget må

forventes at medføre en langt større udbredelse af sundhedsforsikringer.