Skattefradrag for bidrag til Danmarks Indsamlingen

Lørdag var den store indsamlingsdag for Danmarks Indsamlingen, som er en indsamling til fordel for fattige familier i Afrika. Indsamlingen har stået på i hele januar måned og fortsætter et stykke tid endnu.

Der har også tidligere været store landsindsamlinger, og hver gang opstår spørgsmålet, om et ydet bidrag kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Og den praktiske hovedregel er, at der er fradrag for ydede bidrag.

Reglerne er imidlertid forskellige, afhængig af om bidragsyderen er en privat person, en erhvervsdrivende eller et selskab.

Det teoretiske udgangspunkt er, at en gavegiver ikke kan få skattefradrag for en gave, uanset hvem gaven er givet til.

Der imidlertid 2 vigtige undtagelser. For det første er der en særlig lovhjemmel til fradrag for gaver til almenvelgørende eller almennyttige foreninger m.v. Dernæst kan der være skattefradrag, hvis gaven er ydet ud fra en erhvervsmæssig begrundelse.

Særlig hjemmel

Efter ligningslovens § 8 A har såvel personer, virksomheder som selskaber fradragsret for gaver, som ydes til almenvelgørende eller almennyttige organisationer. Det er en forudsætning for fradrag, at gaven er ydet til en organisation, som er godkendt af skatteministeren. Dansk Røde Kors, Unicef, Folkekirkens Nødhjælp og Læger Uden Grænser er f.eks. alle godkendte af skatteministeren.

Herudover gælder der visse beløbsgrænser – henholdsvis minimum og maksimum – for fradrag.

Gaven til den enkelte institution skal i indkomståret udgøre mindst 500 kr., men beløbsgrænsen kan opfyldes ved flere gaver, som tilsammen udgør mindst 500 kr.

Dernæst er der ikke fradrag for de første 500 kr.

Og endelig er der et maksimum for fradragets størrelse. For indkomståret 2009 er det på 14.500 kr. Det betyder, at hvis der i 2009 ydes gaver til godkendte organisationer med i alt 15.000 kr., kan der opnås maksimum fradrag med 14.500 kr. Ægtefæller kan hver for sig opnå et fradrag på 14.500 kr.

Erhvervsmæssig begrundelseFor personligt erhvervsdrivende og selskaber kan gaver fratrækkes, hvis der er en erhvervsmæssig begrundelse for gaven. Og så kan hele gaven – altså uden beløbsbegrænsning - fratrækkes som en driftsomkostning. Det vil typisk være aktuelt, når virksomheden opnår en reklameværdi som modydelse for gaven. Reklamen kan f.eks. opnås ved at virksomhedens navn bliver trykt i materiale for den modtagende organisation, eller ved skiltning eller lignende. Hvis bidraget blev givet i forbindelse med TV-indsamlingen lørdag, er reklamebetingelsen opfyldt, hvis firmanavnet blev vist på rulleteksten i løbet af udsendelsen.

Det vigtigt, at der opbevares dokumentation, dels for at gaven er ydet, men også for at virksomheden har opnået reklameværdi, f.eks. hvordan reklamen er opnået og i hvor mange tilfælde virksomhedens navn er nævnt i brochurer eller lignende.

Fradrag ud fra et reklamesynspunkt forudsætter, at der er et fornuftigt forhold mellem gavens størrelse og den opnåede reklameværdi. Det må dog antages, at alle personligt erhvervsdrivende og selskaber får godkendt fradrag for gaver til Danmarks Indsamlingen.

Skattefokus skrives af skatte- og momsskatteafdelingen i BDO ScanRevision, som er en af de førende revisions- og rådgivningsvirksomheder i Danmark med kontorer i 28 byer.

Se nærmere på www.bdo.dk