Selvstændiges pension

Reglerne er endnu nye, og landets øverste skattemyndighed, Ligningsrådet, har derfor besvaret

en række spørgsmål om rækkevidden af de nye regler for selvstændigt erhvervsdrivende, der er interesseret

i ordningen.Betingelser

Formålet med de nye regler er, at virksomhedsejere, der har sparet penge op i virksomheden

fremfor i pensionsordninger, skal have mulighed for at foretage ekstraordinære pensionsindbetalinger i forbindelse med salg

af virksomheden.


I reglerne er det fastsat, at personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige

virksomhed eller andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, kan indskyde fortjenesten på en pensionsordning og

derved få fradragsret for det indskudte beløb. Pointen med reglerne er, at det ind-betalte kapitalindskud ikke skal fordeles

over en tiårsperiode, som det er tilfældet med andre kapitalindskud på pensionsordninger foretaget af selvstændigt

erhvervsdrivende. Der gives med andre ord fuld fradragsret allerede i indbetalingsåret.


Det er et krav for at anvende ordningen,

at den pågældende person er over 55 år og har drevet selvstændig virksomhed i mindst ti år forud for etablering

af pensionsordningen. Reglerne gælder selvstændigt erhvervsdrivende, medhjælpende ægtefæller samt hovedaktionærer.


De

tidligere erhvervsdrivende kan efter reglerne indskyde den skattepligtige fortjenste, dog højst kr. 2.060.400 (2002 niveau),

på pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger efter særlige beskatningsregler. De særlige

skatteregler medfører, at der er mulighed for at få fuld fradragsret for indbetalinger inden for beløbsrammen

allerede i afståelsesåret eller ved en trinvis afståelse i afståelsesårene. Det er muligt at oprette

en ratepension, selvom man er fyldt 60 år, samt at aftale, at sidste rate skal udbetales, efter at man er fyldt 85 år.

Dette kan ikke lade sig gøre efter de sædvanlige regler for skattebegunstigede ratepensioner.


I reglerne er det

ligeledes fastsat, at ordningen er forbeholdt personer, der har drevet reel erhvervsvirksomhed, det vil sige at virksomhedens indtægter

i de sidste tre år inden ophøret ikke i væsentligt omfang må stamme fra passiv pengeanbringelse, eller at

virksomhedens aktiver ikke i væsentligt omfang må være af finansiel karakter. Ved væsentligt omfang forstås

25 pct. Ved afståelser, der finder sted den 1. juli 2002 eller senere, er kravet dog lempet til 50 pct.AfgørelserLigningsrådet

har i en række afgørelser taget stilling til væsentlige spørgsmål vedrørende fortolkningen

af reglerne.


Der er ikke krav om, at pensionsindbetalingen skal finansieres af virksomhedens midler. Ved en delafståelse

af en virksomhed, der beskattes efter virksomhedsskattelovens regler, vil den fulde afståelsesavance således kunne opspares

i virksomhedsordningen, hvis pensionsindbetalingen er finansieret af midler uden for virksomheden. Det er dog altafgørende, hvor

beløbet reelt er hævet. Hvis pensionsindbetalingen som helhed er finansieret af virksomhedens midler, kan man således

ikke undgå, at afståelsesavancen bliver beskattet som personlig indkomst, idet beløbet, der indskydes på

pensionsordningen, anses som en hævning i virksomheden, som udløser skat.


Ved beregningen af tiårsperioden,

hvori der skal have været drevet selvstændig virksomhed, kan perioder, hvor den selvstændige har været medarbejdende

ægtefælle også medregnes. Tilsvarende gælder, hvis den selvstændige i perioden har drevet flere virksomheder

udover den virksomhed, som afstås. Der er ikke krav om, at der skal være drevet samme virksomhed i hele tiårsperioden.


Hvis

der foretages flere delsalg af en virksomhed, og der er en vis tidsmæssig forskydning mellem salgene, skal væsentlighedskravet

til den passive kapitalanbringelse være opfyldt ved hver enkelt delsalg. Der kan dog alt i alt maksimalt indskydes kr. 2.060.400

(2002), selvom virksomheden afstås successivt.


Ved et salg af en landbrugsejendom kan en avance ved salg af stuehuset som udgangspunkt

ikke indskydes på en pensionsordning. Såfremt stuehuset har være udlejet og dermed været en del af den samlede

landbrugsejendom, vil avancen på stuehuset dog også kunne indskydes.