Sådan har vi gjort

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Research og analyse: Det overordnede ansvar for beregningerne har konsulent og journalist Ejlif Thomasen, ejlif.thomasen@gmail.com

Research: Vibeke Toubro. Fra LMM PARTNERS har analytiker Thomas Dam Larsen bidraget med udtræk af relevante multipler.

Udvælgelsen: Tallene i listen angiver ikke de eksakte formuer, men de bedst mulige skøn efter omfattende research på ejerforhold og regnskabstal for 200 selskaber ud over de 1500, der er gennemgået i forbindelse med opgørelsen af Danmarks Rigeste 2008. Det drejer sig om alle selskaber i databasen Businessview med en egenkapital over 150 mio. kr. eller et resultat over 20 mio. kr. Heraf er udvalgt alle selskaber, hvor der findes personlige aktionærer med mere end 5 procent af aktiekapitalen.

Formuerne er som hovedregel opgjort på basis af virksomhedernes senest tilgængelige regnskaber. De riges ejerandele i de enkelte virksomheder er opgjort ud fra offentligt tilgængeligt materiale eller i enkelte tilfælde ved direkte henvendelse til de pågældende virksomheder og ejere.

Listen er desuden resultatet af en systematisk søgning på storaktionærposter for en bred kreds af personer via Businessview og NNerhverv og andre elektroniske arkiver. Udenlandske selskaber, der ikke direkte eller indirekte indgår i disse baser, indgår kun i det omfang, de er kendt af redaktionen bag listen. Der er så vidt muligt taget højde for afgørende nye forhold, der er offentliggjort efter seneste årsregnskab - det være sig helt eller delvist salg af virksomheden.

Værdiansættelsen: Udgangspunktet for formueopgørelsen er, hvad aktiverne er værd i handel og vandel, hvis ejeren beslutter sig for at realisere dem.

Formuens størrelse er et mål for den enkeltes rigdom, ikke for hvad vedkommende aktuelt ligger inde med af rede penge.

Børsnoterede aktier er opgjort til børskursen den 18. december 2008. A-aktier, der ikke er børsnoteret, er optaget til samme værdi som B-aktierne. For aktier, der handles på OTC-børsen, er OTC-købskursen benyttet ved værdiansættelsen.

Værdien af ikke-børsnoterede aktier er opgjort på grundlag af selskabernes resultater for regnskabsåret 2007 samt multipler på sammenlignelige selskaber også målt på 2007-resultater. Multiplerne, der er benyttet, er alle omsætnings- og indtjeningsmultipler (tal for 2007) sat i forhold til selskabernes værdi på gældfri niveau (Enterprise Value eller EV). Udvælgelsen af sammenlignelige selskaber er sket i samarbejde med corporate finance firmaet LMM PARTNERS, der herefter har fundet de relevante multipler frem. Følgende multipler er benyttet:

EV/SALES (2007), EV/EBITDA (2007), EV/EBIT (2007)

Multiplerne på de sammenlignelige børsnoterede selskaber er fundet ved brug af databasen JCF. Efterfølgende er multiplerne multipliceret med de respektive tal fra selskabernes resultatopgørelser.

Her har udgangspunktet været, at beregningen så vidt muligt er baseret på EBIT. Kun i tilfælde, hvor særlige omstændigheder gør denne beregning usikker, er der alternativt benyttet EBITDA.

I tilfælde, hvor der er tale om virksomheder med underskud i seneste regnskabsår, er beregningen i stedet baseret på omsætningen.

En række selskaber er kendetegnet ved, at aktivmassen er ultralikvid, og at der primært investeres i børsnoterede aktier og obligationer. For disse selskaber, der således har karakter af pengekasser, er den indre værdi af selskaberne benyttet som udtryk for markedsværdien af selskaberne.

I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde sammenlignelige noterede selskaber, er der benyttet et sektor multipel fra handler fundet af LMM PARTNERS.

Fonde: Selv om fonde i princippet er selvejende, er de medregnet i formuen. Deres dispositioner er i praksis underkastet stifternes vilje. Derfor henregnes deres egenkapital til stifternes formuesfære.

Fondenes formue er udregnet ud fra deres ejerandele i de udvalgte virksomheder. Beregningerne er foretaget, som var de private personer.

Gæld: Da oplysninger om privat gæld (f.eks. pantsætning af aktieposter) ikke er offentligt tilgængelige, må formueopgørelserne betragtes som brutto-opgørelser.

Bagatelagtige besiddelser: Herunder private ejendomme, hvor en eventuel friværdi er umulig at finde, er ikke medtaget i formueberegningerne, ligesom f.eks. biler, kunstsamlinger og andre personlige besiddelser uden for selskabsform (herhjemme eller i udlandet) ikke er medregnet.