Regionplan 2005

Hovedstadens Vestegn er som resten af Hovedstadsregionen underlagt stationsnærhedsprincippet, som i en enkel udgave tilsiger, at alle nye kontor- og servicearbejdspladser skal placeres inden for en radius på en km fra en station - for at mindske den private trafikbelastning.

Erhvervsudviklingen skal altså foregå inden for en kilometers afstand af en station. Princippet er fornuftigt set ud fra et miljøsynspunkt, men det begrænser også muligheden for omdannelse og fornyelse af de ældre erhvervsområder, der ligger længere væk fra stationerne. Den nuværende Regionplan 2001 for Hovedstadsregionen bygger i høj grad på netop stationsnærhedsprincippet. Princippet skal sikre, at boliger, service og arbejdspladser med megen persontrafik placeres tæt på S-tognettets stationer. Det skal gøres attraktivt at rejse kollektivt, så det offentliges investeringer i infrastruktur kan udnyttes bedst muligt.Stationsnærhedsprincippet er i praksis blevet håndhævet stramt - ved at tegne en cirkel med en passer på et kort. Men tiden er løbet fra de firkantede principper, mener både planlæggere og politikere. Hovedstadens Udviklingsråd - HUR - vedtog 29. august 2003 et »Forslag til Regionplantillæg om harmonisering og supplering af stationsnærhedsprincippet«. HUR ønsker med regionplantillægget at gøre stationsnærhedsprincippet mere fleksibelt, herunder at give kommunerne udvidede muligheder for at erstatte kilometercirklen med en mere fleksibel, konkret afgrænsning - det såkaldte amøbeprincip. Det forventes, at HUR kan vedtage regionplantillægget endeligt i løbet af kort tid.I 2005 vedtager HUR en regionplan for de næste 12 års udvikling. HUR har samlet input og ideer fra borgere, erhvervsliv og organisationer. Materialet vil blive forelagt Rådet i en hvidbog, der fungerer som grundlag for det videre arbejde. Regionplan 2005 ventes at byde på yderligere modernisering af stationsnærhedsprincippet, som giver kommunerne bedre muligheder for at puste nyt liv i de erhvervsområder, der ligger uden for de nuværende énkilometer-zoner.På Vestegnen er erhvervsområderne store og huser typisk traditionelle industrier og fremstillingsvirksomheder. Flere af kommunerne - Brøndby, Albertslund og Hvidovre - er med på top 10-listen over de danske kommuner med størst erhvervsvækst. Men alligevel truer decideret forslumning visse ældre erhvervsområder på Vestegnen.Mange af Vestegnens kommuner er fuldt udbyggede, hvad byzone angår. Det handler altså ikke om at skabe udvikling via nye områder. Dagsordenen frem mod Regionplan 2005 består i stedet i at afdække, hvordan man revitaliserer de eksisterende erhvervsområder. Det beskæftiger man sig med i »Dialogprojekt Revitalisering af Hovedstadens Vestegn« - som er et samarbejde mellem bl.a. otte kommuner, Miljøministeriet og HUR.Læs mere: www.hur.dk, www.lpa.dk, www.ekhv.dk, www.rk.dk