Regeringen forudser større vækst end ventet

Finansministeriet forudser i sin økonomiske redegørelse for maj, at væksten i den danske økonomi i år bliver større end ventet. Siden januar har de økonomiske indikatorer i både Danmark og udlandet fortrinsvis peget opad, og der er tegn i sol og måne på, at det igangværende moderate opsving fortsætter i Danmark.Lav ledighed kan true opsvingFremgang i tysk økonomi

Den økonomiske aktivitet og beskæftigelse er ganske vist bremset op. Men det var ventet. Og inflationen og lønstigningerne er højere, end skønnet af regnedrengene i Finansministeriet i januar. Men til gengæld er den forudsete stigning i ledigheden udeblevet. Der ventes nu en væsentlig mindre stigning i ledigheden gennem 2002 end skønnet i januar, og niveauet for 2003 som helhed er også nedjusteret. Samlet bliver ledigheden i 2002 på 5,0 pct. af arbejdsstyrken.

I 2002 ventes en vækst i BNP på 1,7 procent. I januar lød skønnet på 1,4 procent. I 2003 ventes en vækst i BNP på 2,3 procent. Det private forbrug ventes at vokse med ca. 2 pct. om året i gennemsnit over 2002 og 2003. Det er væsentligt mere end i den foregående treårs periode, og en mindre opjustering i forhold til januar. Men danskerne sparer fortsat op i stor stil, og det vil de fortsætte med, forudser økonomerne.

»Med overskud på betalingsbalancen og en saldo på de offentlige finanser, som ligger inden for rammerne af gældsmålsætningen, er dansk økonomi forholdsvist godt rustet i forhold til det konjunkturbillede, som tegner sig,« skriver Finansministeriet. For tiden er det især svineeksporten og olieproduktionen i Nordsøen, der trækker mange penge hjem til kongeriget.

Vækstpotentialet i dansk økonomi er imidlertid begrænset, blandt andet som følge af det lave ledighedsniveau og reduktioner af arbejdstiden. For eksempel vil udvidelsen af barselsorloven og kompensation ved pasning af børn i eget hjem som udgangspunkt dæmpe erhvervsdeltagelsen i de yngre aldersgrupper. Finansministeriet understreger vigtigheden af, at reformerne af efterløns- og førtidspensionsordninger får de ønskede virkninger, og at indvandrerne integreres bedre på arbejdsmarkedet.

I EU ventes de automatiske stabilisatorer og de gennemførte rentesænkninger gradvist at trække væksten op med indenlandsk efterspørgsel som den primære motor, mens vendingen - stimuleret af den stærkt ekspansive økonomiske politik - synes at komme lidt hurtigere i USA, skriver Finansministeriet.

»Den gunstige udvikling i dansk økonomi skyldes blandt andet, at vi også herhjemme har nydt godt af lavere renter, men må samtidig ses på baggrund af, at der ikke er væsentlige balanceproblemer i dansk økonomi,« sagde finansminister Thor Pedersen torsdag i en pressemeddelelse.

Thor Pedersen finder det glædeligt, at ledigheden gennem det sidste halve års tid har holdt sig på et rekordlavt niveau. Finansministeren mener, at skattestoppet og en stram offentlig udgiftspolitik går hånd i hånd, og at det offentlige ikke må bidrage unødigt til at presse arbejdsmarkedet.