Produkter skal have et navn

På tværs af brancher og virksomheder er der almindelig enighed om, at nye produkter skal have et nyt navn. Uden et navn

er det ikke muligt at positionere produktet i markedet, og kunderne kan ikke adskille produktet fra konkurrenters produkter.Valget

af navn, eller varemærke, er som udgangspunkt en kreativ proces, hvor der bl.a. skal tages højde for den ønskede

positionering af produktet i markedet, herunder i forhold til virksomhedens øvrige produkter. Men hvis kreativiteten får

lov til at tage overhånd, er der en stor risiko for, at virksomheden ikke kan bruge, eller blive ved med at bruge det varemærke,

som er valgt.For at styre denne risiko bør processen med valget af et nyt varemærke omfatte både en under-søgelse

af, om brugen af varemærket kan krænke andres tidligere vare-mærker eller andre kendetegn, og en beslutning om varemærket

skal registreres -for hvert land, hvor produktet skal sælges eller markedsføres.Hvis en anden virksomhed, hvad

enten konkurrerende eller ej, har stiftet en ret til det samme eller et forveksleligt varemærke for samme eller lignende produkter,

risikerer man at blive mødt med et forbud mod brugen af varemærket og et krav om betaling af vederlag og erstatning. Virksomheden

mister således ikke alene muligheden for at bruge varemærket, men de ressourcer, som er anvendt på at opbygge varemærket

er spildte og den goodwill, man evt. har nået at opbygge er gået tabt.Inden et varemærke tages i brug, og

allerhelst inden der investeres i at udvikle markeds-førings-kampagner, etc. bør der derfor foretages en undersøgelse

af, om brugen af varemærket kan krænke andres tidligere rettigheder i alle de lande, hvor produktet skal sælges

eller markedsføres.Hvis der ikke er nogen hindringer for at bruge varemærket skal der tages stilling til, om varemærket

skal registreres. I Danmark kan en varemærkeret stiftes på to måder, nemlig ved brug og ved registrering, dvs. et

varemærke er beskyttet allerede ved at blive brugt.

Registrering

I de fleste andre lande kan en varemærkeret

kun stiftes ved registrering. Salg og markedsføring af produktet i udlandet uden at registrere varemærket indebærer

således en risiko for, at andre efterfølgende, i god tro, eller uden at det er muligt at bevise, de har været i

ond tro, registrerer det samme varemærke for samme eller lignende produkter, og på dette grundlag kan forbyde virksomheden

at gøre brug af "sit" varemærke i det pågældende land, uagtet at virksomheden tog varemærket

i brug først.Der er derfor god grund til at registrere sit varemærket i udlandet, og beslutter virksomheden at

registrere varemærket, kan virksomheden vælge mellem nationale varemærkeregistreringer i de relevante lande, en EF-varemærkeregistrering,

der omfatter alle 25 EU medlemsstater og en international varemærkeregistrering, hvor det er muligt at vælge, hvilke blandt

i alt ca. 60 lande, der skal være omfattet af registreringen.Hvis man ikke til hensigt at markedsføre produktet

i andre lande end i Danmark, kan man undlade at registrere sit varemærke og indrette sig i tillid til varemærkeretten

stiftet ved brug.Det kræver imidlertid en vis disciplin. Varemærkeretten består kun så længe varemærket

er i brug, hvilket som udgangspunkt vil sige uden afbrydelser, om end kortere afbrydelser accepteres. Udfordres varemærkeretten

må virksomheden for hele perioden dokumentere varemærkebrugen, eksempelvis med dateret markedsføringsmateriale, fakturakopier

m.v. udvisende varemærket og for hvilke produkter, det har været brugt. Tidspunktet for den første brug vil være

afgørende for, hvornår varemærkeretten er stiftet, forudsat at brugen ikke er blevet afbrudt. Virksomheder, der

undlader at registrere sine varemærker tilrådes derfor til stadighed at gemme dokumentation for varemærkebrug.Det

er utvivlsomt lettere at indrette sig i tillid til et registreret varemærke. Registreringen er i modsætning ovennævnte

dokumentation et enkelt bevis for rettens eksistens, ansøgnings-tidspunktet er afgørende for, hvornår rettigheden

er stiftet og først når registreringen er 5 år gammel kan den kræves slettet for de produkter, som varemærket

ikke har været brugt for gennem de sidste 5 år. Muligheden for en uforstyrret brug af et varemærke i Danmark såvel

som i udlandet kræver således både en forudgående undersøgelse af andres tidligere rettigheder, og

at varemærket registreres. Registreringen af et varemærke er endvidere en forudsætning for effektivt at kunne beskytte

den goodwill, som man opbygger i varemærket mod andres misbrug ved at håndhæve den varemærkeret, der er stiftet

ved registreringen overfor andres uberettigede brug af det samme og forvekslelige varemærker.