Øresundsbroen gav minus på 600 mio. kr.

Øresundsbro Konsortiets resultat for 2001 blev et underskud på 558,7 mio. kr. Resultatet er 105,7 mio. kr. bedre end

budgetteret. Det fremgår af regnskabsopgørelsen for 2001, der netop er offentliggjort.


Det glædelige budskab

er funderet på en relativt billig baggrund - nemlig brokonsortiets eget budget. Da den faste forbindelse kun har haft trafik

i halvandet år er det endnu ikke muligt at sammenligne med tidligere år. Konsortiet har imidlertid ikke haft de indtægter,

man selv regnede med for et år siden.

Risikobuffer

Den budgetterede indtægt på ialt 1.132,61 mio. kr. nåede

kun 889,7 mio. kr., og posten "Valutakursregulering" er den væsentligste årsag til, at årsregnskabet ender

med et "positivt resultat", som det formuleres af konsortiet.


Den såkaldte valutaregulering skyldes at lånene

i broen er optaget i tre forskellige valutaer - og posten, der i budgettet andrager næsten 300 mio. kr. skal imødegå

uheldige skred imellem valutaerne - en såkaldt "risikobuffer".


Valutareguleringen udviklede sig yderst gunstigt

og endte i et minus på knap 30 mio. kr. Posten er ikke mere hårdfør end at den pilles ud af budgettet i næste

regnskabsår.


Det positive regnskab ændrer ikke på det faktum, at trafikken på Øresundsbroen vejdel

ikke er, hvad den kunne være. Det er først og fremmest vejtrafikken der trækker ned på indtægtssiden,

mens togtrafikken udvikler sig godt.


Indtægterne fra de knap tre mio. køretøjer, som har passeret den faste forbindelse

i løbet af 2001, var 502,9 mio. kr. De øvrige indtægter opgøres til 392,8 mio. kr., hvoraf 383,6 mio. kr.

kommer fra Banestyrelsen og Banverket for brug af jernbanen.


Finansieringsomkostningerne udgjorde 838,5 mio. kr., der først

og fremmest består af renter på gælden der ved årsskiftet lå på 19.452 mio. kr. Egenkapitalen

viser et underskud på 619,1 mio. kr.

Venter flere bilerSelv om nogle mindre anlægsprojekter endnu ikke er færdiggjort,

holder anlægsomkostningerne sig på 14.682 mio. kr. Det er 68 mio. kr. mindre end det budgetterede beløb på

14.750 mio. kr. Alle tal er opgivet i juli 1990-priser.


For 2002 regner Øresundsbro Konsortiet med, at resultatet bliver

en underskud på ca. 440 mio. kr.


Vejtrafikken forventes at stige til gennemsnitligt 9.495 køretøjer pr. døgn,

hvilket er en stigning på 17 pct. sammenlignet med 2001.


Der passerede i 2001 5,2 mio. køretøjer over broen,

og siden broåbningen i sommeren 2000 har der været en stigning i antallet af køretøjer, der passerer Øresund

på 64 pct. 56 pct. vælger broen, mens 44 pct. vælger Helsingør-Helsingborg. Over 90 pct. af vejtrafikken

består af personbiler, der i gennemsnit betaler 169 kr. pr. overfart.


Antallet af passagerer over Sundet ligger på

25,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 33 pct. siden åbningen. 51 pct. tager over broen, 45 pct. vælger Helsingør-Helsingborg,

mens resten er trafik på flyvebådene. Af passagererne på Øresundsbroen transporteres to trediedele på

vejdelen, mens en trediedel transporters med tog.