Nyt støtteprogram for godstransport

Berlingske Erhverv orienterer hver mandag om nye initiativer og forslag fra EU-systemet, som er af betydning for danske virksomheders dagligdag.

»Marco Polo« er navnet på endnu et af EUs mange transport-initiativer, der har til formål at lette det voldsomme pres på Europas veje. I halen på det nye initiativ er bundet en lille milliard kroner (115 mio. euro), som fra næste år og fire år frem til 2007 skal bruges til projekter, der flytter mest muligt af den tunge transport fra landevejene over på tog, coastere og floddampere.

Transporten på landevejene ventes at stige med 12 milliarder ton-kilometre årligt i de kommende år, og EUs transportkommissær Loyola de Palacio håber, at Marco Polo i det mindste kan tage brodden af den voldsomme stigning.

At flytte godstransport fra én transportform til en anden hedder »intermodalitet,« og Marco Polo er en fortsættelse af det hidtidige intermodale PACT-program, som udløb ved årsskiftet (Pilot Actions for Combined Transport).

Hvis en transportvirksomhed vil være med i programmet og f.eks. starte et projekt, der involverer modalskift, der flytter gods fra landevej til tog, skib eller flodbåd, vil projektet kunne opnå en EU-støtte på 30 pct. af udgifterne i op til tre år. Lidt mere i EU-støtte vil et såkaldt »katalysator-projekt« opnå. Hermed forstås idéer, som sætter nye transportformer i system, f.eks. at etablere en »vandmotorvej,« som andre transportører også kan benytte. Sådanne projekter støttes med op til 35 pct.

Størst EU-støtte, nemlig op til 50 pct., opnås ved start af mere langsigtede projekter om udveksling af know-how i den voksende, komplekse transport- og logistikindustri. Marco Polo støtter også projekter med ikke-EU-lande og især med ansøgerlandene.

Duisenberg bliver

- lidt endnu

Den Europæiske Centralbanks øverste chef, den 66-årige Wim Duisenberg har nu meddelt, at han bliver på sin post, indtil han går på pension, når han næste år fylder 68 år. Duisenberg blev chef for den dengang nystartede ECB i 1998, principielt valgt for en syv-årig periode. Men på et turbulent EU-topmøde i 1998 fik den franske præsident, Jacques Chirac trumfet igennem, at syvårs-perioden skulle deles, så en fransk bankchef skulle overtage den sidste del af perioden. Aftalen blev dog aldrig ført til protokols, så den var reelt ikke det papir værd, som den ikke var skrevet på. Efter topmødet meddelte Duisenberg så, at perioden ikke deles, men at han sidder, så længe, han orker. Og sådan bliver det.

Willem, blot kaldet Wim, Duisenberg er født i 1935 og kandidat i økonomi fra Groningen Universitet. I nogle år arbejdede han i Den Internationale Valutafond, IMF, senere blev han professor ved universitetet i Amsterdam, men i 1973 blev han udpeget som finansminister i den hollandske regering. På grund af intern uenighed om den førte, økonomiske politik måtte han gå i 1977. Han kom ind i bankverdenen, først i en række bestyrelser, men i 1982 blev han udnævnt til nationalbankdirektør, en post, han bestred med succes indtil 1997. Han blev hovedmanden bag det hollandske, økonomiske mirakel, der i løbet af 15 år gjorde landet til en bragende, økonomisk succes. Hans sidste succes er overgangen til euro, som er gået langt over forventning. Duisenbergs efterfølger i ECB kendes ikke, for i dag er der stor tvivl om Chiracs kandidat fra 1998, som i mellemtiden er blevet indblandet i en fransk pengeskandale.

Britisk kød kan

igen eksporteres

Mund- og klovsygen er nu endelig blevet historie for Storbritannien, efter at EUs veterinærkontrol har ophævet den sidste del at forbuddet mod landets kødeksport til de øvrige EU-lande.

Veterinærchefer fra alle 15 EU-lande har enstemmigt vedtaget, at det eksportstop, som i februar i fjor blev pålagt de britiske bønder, kan ophæves.

Nu står Storbritannien så overfor et stort arbejde med at genopbygge en eksport i ruiner, idet de fleste markeder i det forgangne år er overtaget af andre landes kødproducenter.

Veterinærernes afgørelse kommer efter, at OIE, det internationale kontor for dyresundhed i Paris, den 22. januar vedtog igen at tildele Storbritannien officiel status som en mund- og klovsygefri nation, fordi der ikke længere praktiseres vaccinationer af dyrene i landet.

Ifølge OIEs regler kan et lands kødproduktion igen få status som sygdomsfrit tre måneder efter, at det sidste sygdomstilfælde er konstateret og udryddet, samt at det sidste vaccinerede dyr er slagtet.

Vattenfall kan

udvide i Tyskland

EU-kommissionen har godkendt, at den svenske energikoncern Vattenfall AB kan overtage det tyske selskab Berliner Kraft- und Licht Aktiengesellschaft, kaldet Bewag. Selv om Vattelfall bliver eneejer og får fuldstændig kontrol med Bewag, vil det ikke give anledning til konkurrencemæssige problemer, mener Kommissionen.

Vattelfall opererer i Norden, Tyskland og Polen med aktiviteter som bl.a. produktion, distribution og handel med el, varmeproduktion og udbud af energiløsninger. Bewag er primært beskæftiget med produktion, distribution og handel med el i Tyskland samt med fjernvarmeforsyning i Berlin-området. Parternes aktiviteter overlapper i Tyskland, hvor Vattenfall er repræsenteret gennem Hamburgische Electricitätswerke (HEW) og Vereignigte Energiewerke (Veag), men da den samlede aktivitet for mindre kunder ikke overstiger 10 pct., er der ingen grund til bekymring for den fri konkurrence, siger Kommissionen, som også har konstateret, at for store kunder er konkurrencen særdeles hård, så heller ikke her vil der blive problemer med fusionen.

HP kan overtage

Compaq

Kommissionen har godkendt Hewlett-Packards planlagte overtagelse af Compaq Computer Corp. Begge virksomheder er baseret i USA og er verdensomspændende udbydere af løsninger inden for computerteknologien, og de har begge et stort marked i EU-landene. En grundig undersøgelse af fusionen, som er den største nogensinde inden for IT - samt en undersøgelse af markederne - har vist, at HP ikke vil kunne forhøje priserne, og at kunderne fortsat vil kunne nyde godt af et tilstrækkeligt udbud og innovation.

Når Kommissionen godkender fusionen skyldes det i høj grad, at fusionen fortsat vil blive udsat for stærk konkurrence fra rivalerne IBM, Dell og Fujitsu-Siemens, og der indgås normalt ikke aftaler med detailhandlere om prisfastlåsning i denne branche. Det vil hindre fusionen i at hæve priserne. HP vil heller ikke have mulighed for fremover at hindre konkurrenterne adgang til printermarkederne. Om fusionen overhovedet bliver til noget, står endnu ikke klart, idet der siden er opstået intern uenighed i aktionærkredsen. Men EU har i hvert fald givet grønt lys.

Ligebehandling af

tredjelandsborgere

EU-kommissionen har vedtaget et forslag, der stopper forskelsbehandlingen af statsborgere fra tredjelande, som mister deres sociale sikring, fordi de flytter fra et land til et andet for at bo, arbejde eller blot opholde sig. Kommissionens beslutning tjener to formål, nemlig at lette integrationen af borgere fra tredjelande - ved at sikre dem samme rettigheder og pligter som EU-borgerne - samt fremme arbejdstageres mobilitet, herunder også de 13 mio. arbejdstagere fra tredjelande, som lovligt er i EU.

Kommissionens beslutning udvider de eksisterende EU-regler om koordinering af de sociale sikringsordninger, som hidtil kun omfattede EU-borgere, statsløse personer, flygtninge samt familiemedlemmer og efterladte til EU-borgere, til også at omfatte borgere fra tredjelande. Sociale sikringsordninger sorterer altid under den enkelte medlemsstat, men for at fremme mobiliteten har EU siden 1971 haft bestemmelser, som garanterer, at retten til sociale sikringsydelser, erhvervet i en anden medlemsstat, kan opretholdes. Tredjelandsstatsborgere er dog ikke omfattet af disse bestemmelser.

Kommissionen understreger, at beslutningen ikke giver tredjelandsstatsborgere en ret til fri indrejse i alle medlemsstater eller få adgang til arbejdsmarkedet. Her gælder andre regler. Formålet med initiativet er udelukkende at sikre ligebehandling af statsborgere fra tredjelande, som lovligt opholder sig i én medlemsstat og - efter tilladelse - flytter til en anden medlemsstat. Danmark har på grund af de nationale forbehold mulighed for at udtræde af aftalen.

Danmark overtræder

ophavsretsdirektiv

EU-kommissionen har besluttet at sende en såkaldt »begrundet udtalelse« til Danmark for at tilsidesætte bestemmelser i EU-direktivet om ophavsret. En begrundet udtalelse er andet trin i rækken af advarsler om, at hvis nationen ikke makker ret, bliver den slæbt for EF-domstolen.

Direktivet siger, at udøvende kunstnere, producenter af film og fonogrammer og radio- og fjernsynsselskaber har eneret til at tillade eller forbyde, at deres beskyttede værker gøres tilgængelige for offentligheden. Denne »spredningsret« udtømmes først, når det pågældende værk for første gang sælges i EU af rettighedshaveren.

Danmark mener her i modsætning til EU, at spredningsretten kun kan udøves, hvis værket er fremstillet i Det Europæiske Samarbejdsområde ,EØS, dvs. i EU samt Norge, Island og Liechtenstein. Men en sådan udlægning har den betydning, at rettighedshaverne ikke har kontrol med spredningen af deres værker, f.eks. cder eller videoer, der er optaget uden for EØS, når værkerne markedsføres i Danmark.

Danmarks holdning er i strid med direktivet, som klart siger, at spredningsretten først udtømmes, når værket for første gang sælges i EU og intet andet sted. Desuden mener Kommissionen, at Danmarks holdning forstyrrer det indre marked, idet rettighedshaverne i de øvrige EU-lande kan påberåbe sig spredningsret for værker, der er optaget uden for EØS og indført i EØS af Danmark, og de kan dermed hindre spredning af værkerne.