Ny dansk lov om radiofrekvenser

Berlingske Erhverv orienterer hver mandag om nye love og lovforslag, som er af betydning for danske virksomheders dagligdag.

Folketinget ventes på onsdag at vedtage en ny lov om radiofrekvenser. Forslaget er fremsat af minister for videnskab, teknologi og udvikling, Helge Sander (V), og det har været igennem andenbehandlingen.

Loven bliver den sidste halvdel af den revision af telelovgivningen, som blev aftalt i 1999 mellem partierne V, K, S, RV, CD og SF.

Første del drejer sig om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, som blev vedtaget ved lov i 2000.

Anden del, som nu vedtages, indebærer en gennemskrivning og sammenlægning af reglerne om mobil og frekvensforhold og er i vid udstrækning en omskrivning af gældende regler.

Men en smule nyheder er der dog i lovforslaget. Dels ændres kompetencefordelingen mellem ministeren og IT- og Telestyrelsen, idet politiske og faglige beslutninger skal adskilles skarpere. Det sker ved at indføre et såkaldt »frekvenspolitisk rammemandat«, som udstikker, hvem der skal bestemme hvad.

Dels indføres auktion som et generelt instrument (og som alternativ til offentlig udbud) ved udstedelse af tilladelser til frekvensanvendelse i situationer, hvor ressourcerne er knappe.

Forslaget er en følge af 3G-auktionen, som viste, at auktion er velegnet som metode til udstedelse af tilladelser.

Sluttelig forenkles tilladelsessystemet, så drift af mobilkommunikation kun kræver én tilladelse, og det nuværende dobbelte tilladelsessystem vil derefter blive afskaffet.

Sideløbende med det har IT-ministeren endnu et lovforslag på banen, som formentlig vedtages samtidig - med småændringer til loven om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (første del af revisionen), herunder skal bl.a. EU-regler tilgodeses.

Også loven om Telestyrelsen foreslås ophævet, idet der oprettes en ny IT- og Telestyrelse.

L 193 Forslag til lov om radiofrekvenser.

L 192 Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. og andre love samt om ophævelse af lov om Telestyrelsen.

Begrænsninger i konfliktretten

Kristeligt Folkeparti har fremlagt et forslag til folketingsbeslutning, der har til formål at begrænse konfliktretten, så der kun kan konfliktes, når der foreligger stærke grunde, der taler for oprettelse af en ny overenskomst, f.eks. hvis den eksisterende overenskomst ikke i det væsentlige svarer til branchens. Partiet ønsker præciseret, at overenskomster mellem landsdækkende arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer anses som udtryk for et acceptabelt brancheniveau.

B 83 Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af faglige organisationers konfliktret over for virksomheder med overenskomst.

Forenkling af feriepengesystem

Det Radikale Venstre vil lave om på feriepengesystemet, så det sikres, at lønmodtagernes opsparede feriepenge og renterne deraf i så høj grad som muligt ender i lønmodtagernes lommer og hverken hos staten, arbejdsgiverne eller i feriefonde.

Partiet har fremlagt et forslag til folketingsbeslutning om sagen, og heri opfordres regeringen til inden den 1. september i år at komme med en redegørelse om, hvordan lovgivningen kan ændres for at sikre, at feriepengene altid havner i de rigtige lommer.

B 86 Forslag til folketingsbeslutning om forenkling af feriepengesystemet.

Monopol ophæves

Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil ophæve Statens Serum Instituts eneret til at forsyne de offentlig sygehuse med blodprodukter. Det har ministeren fremlagt et lovforslag om, og det skal til både anden og tredjebehandling i denne uge.

Samtidig vil ministeren bibeholde grundlaget for den velfungerende danske donorordning. Regeringen vil fastholde kravet om, at donorer skal være frivillige og ubetalte og kun må tappes af offentlige blodbanker. Desuden fastsættes krav om, at tapning af blod kun må foregå med sigte på anvendelse til danske patienter.

Parallelt foreslår Enhedslisten i et forslag til folketingsbeslutning, at Seruminstituttets virksomhed skal udbygges, bl.a. med sygdomsforskning, vaccineproduktion til brug for fattige lande og sikring af den fornødne kapacitet til fortsat dansk blodproduktion.

L 201 Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til lægemiddelformål m.v.

B 105 Forslag til folketingsbeslutning om udbygning af virksomheden på Statens Serum Institut.

Ubåd i kamp mod terrorisme

Udenrigsminister Per Stig Møller (K) har fremlagt et forslag til folketingsbeslutning som grundlag for, at en dansk ubåd stilles til rådighed for NATOs flådeoperationer i den østlige del af Middelhavet. Det danske bidrag udsendes som led i NATOs deltagelse i indsatsen mod den internationale terrorisme.

B 109 Forslag til folketingsbeslutning om et udvidet dansk maritimt bidrag til NATOs flådeoperationer i den østlige del af Middelhavet.

Udvalg for Grønland

De to grønlandske medlemmer af Folketinget, Kuupik Kleist (IA) og Lars-Emil Johansen (Siumut) har fremsat et forslag om, at der ved hver folketingssamlings begyndelse nedsættes et særligt udvalg på 17 medlemmer og stedfortrædere til at behandle forhold vedrørende Grønland.

Det skal arbejde sideløbende med alle de andre stående udvalg i Tinget og nøje følge bl.a. forhandlingerne mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre i selvstyreprocessen.

Men alle spørgsmål af betydning for en nyordning af forholdet mellem Grønland og Danmark vil med fordel kunne tages op til almen drøftelse i udvalget, siger de to forslagsstillere.

B 106 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et udvalg vedrørende grønlandske forhold.

Øget beboerdemokrati

Socialistisk Folkeparti ønsker at øge beboerdemokratiet i almene boligafdelinger. Især finder partiet det vigtigt, at beboerne selv må bestemme, hvem der skal administrere dem. Det kan de faktisk ikke i dag, idet loven stavnsbinder boligafdelingerne til at skulle administreres af den almene boligorganisation, der har stået for opførelsen af byggeriet, siger partiet.

SF har haft et lovforslag til førstebehandling. Det skal forsøge at ændre loven, så beboerne, blot ved stemmeflerhed, selv kan vælge administrator.

Ved samme lejlighed har partiet fremsat et forslag til folketingsbeslutning om at give kommunerne ret til at anvise boliger i privat udlejningsbyggeri i lighed med de bestemmelser, der gælder for den almene sektor.

L 184 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

B 89 Forslag til folketingsbeslutning om kommunal anvisningsret i privat udlejningsbyggeri.

3.043 får indfødsret

Integrationsminister Bertel Haarder (V) har fremlagt et lovforslag om tildeling af dansk indfødsret til 1.560 voksne personer, der er flyttet til landet, og sammen med dem følger 1.483 børn, i alt 3.043 nydanskere.

Lovforslaget er det sidste af i alt tre lovforslag om indfødsret, der fremsættes i hver folketingssamling. Antallet af personer kan ventes en smule reduceret, idet der ved første- og andenbehandlingen er fremsat ændringsforslag.

L 203 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.