Novos Nordisk opnår 25 pct. større overskud

Overskuddet før skat steg fra 4840 mio. kr. til 6030 mio. kr. eller med 25 pct. Markedets forventning var et overskud før

skat på 5968 mio. kr. ifølge estimater indsamlet af SME.


Resultatet af den primære drift steg 17 pct. til

5614 mio. kr., og koncernen overgår dermed sine finansielle målsætninger om en vækst på 15 pct. i resultat

af primær drift.

Større udbytte

Bestyrelsen foreslår et udbytte på 3,35 kr. pr. aktie af to kr., og det er

en stigning på 26 pct. i forhold til udbyttet sidste år.


For 2002 venter Novo Nordisk en vækst i indtjeningen

fra den primære drift på 15 pct. på linie med koncernens langsigtede finansielle mål. I forventningerne til

2002-resultatet er indeholdt en indtægt på 240 mio. kr. fra børsintroduktionen af ZymoGenetics i begyndelsen af

året.


Omsætningen steg fra små 21 mia. kr. i 2000 til 23,8 mia. kr. Det var præcis, som analytikerne

i gennemsnit havde ventet. Omsætningsstigningen er på 14 pct. regnet i dansk mønt.


Opgjort i lokale valutaer

steg omsætningen 17 pct. Salgsstigningen begrundes med en stigning i volumen og et bedre produktmiks især inden for diabetesbehandling

og blødningsbehandling.

Dyrere forskningProduktionsomkostningerne steg 19 pct. til 5979 mio. kr., og omkostninger til

salg og distribution steg 15 pct. til 7215 mio. kr. Udgifter til forskning og udvikling er steget 17 pct. til 3970 mio. kr. Administrationsomkostningerne

var nogenlunde uændrede på 1865 mio. kr.


Koncernen havde nettofinansindtægter på 416 mio. kr. mod indtægter

på 24 mio. kr. i 2001. Stigningen er især foranlediget af, at et valutatab på 195 mio. kr. i 2000 er ændret

til en gevinst på 202 mio. kr. i 2001.


Overskudsgraden er beregnet til 23,6 pct. Novo har ændret regnskabsprincip i

overenstemmelse med årsregnskabsloven af 7. juni 2001 - den nye årsregnskabslov. Det har ikke medført ændringer

i resultatet før og efter skat, men koncernens aktiver er blevet forøget med 188 mio. kr. pr. 31. december 2001, og

egenkapitalen er blevet øget med 1349 mio. kr. til 20,1 mia. kr.