Momsregistrering ikke betingelse for fradrag

Landsskatteretten har godkendt momsfradrag for udgifter, selvom virksomheden ikke var momsregistreret.

Der var tale om en ikke-momsregistreret designskole, som havde indtægter fra salg af kopikort, undervisningsmaterialer, entrébetaling og salg af sponsorater i forbindelse med afholdelse af mødeshows, samt indtægter fra salg af telekort.

Skattecenteret var af den opfattelse, at udgifterne var ydelser leveret i nær tilknytning til de momsfrie undervisningsaktiviteter. Virksomheden var derimod af den opfattelse, at indtægterne var momspligtige, og at skolen derfor var berettiget til delvist fradragsret for skolens fællesomkostninger.

Landsskatteretten nåede frem til, at skolens salg af kopikort og undervisningsmaterialer skal anses for levering i nær tilknytning til den momsfritagne undervisning. Rettens begrundelse herfor er, at disse varer ikke kan anses for at udgøre et mål i sig selv for skolens elever, men derimod er midler til at udnytte den momsfrie undervisning på bedst mulige vilkår og således er uomgængeligt nødvendige for uddannelsen.

Skolens indtægter fra entré-betaling og salg af sponsorater i forbindelse med afholdelse af modeshow, samt indtægter fra salg af telekort var derimod momspligtige, hvorfor skolen var berettiget til delvist fradrag for fællesomkostninger.

Landsskatterettens behandling af indtægterne er ikke, hverken overraskende eller opsigtsvækkende. Derimod er Landsskatterettens argumentation omkring fradrag interessant.

Mange skattecentre har imidlertid været af den opfattelse, at retten til momsfradrag var direkte betinget af en momsregistrering. Denne diskussion er nu endelig uddebatteret, idet Landskatteretten udtaler, at det afgørende for retten til fradrag alene er, om virksomheden er afgiftspligtig på tidspunktet for afholdelse af udgiften, og ikke om virksomheden er momsregistreret.

Landsskatteretten udtaler endvidere, at en virksomheds manglende anmeldelse til registrering heller ikke kan føre til, at retten til fradrag fortabes.

I ovennævnte sag var skolen således ikke afskåret fra at foretage momsfradrag for fællesomkostninger, selvom om skolen ikke var momsregistreret på tidspunktet for afholdelse af de omhandlede omkostninger og ikke efterfølgende havde fået tilladelse til en momsregistrering med tilbagevirkende kraft.