Milliardtab i ATP

Læs mere
Fold sammen
Nogle af Danmarks største institutionelle investorer, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) samt Den Midlertidige Pensionsopsparing

(DMP) og Den Særlige Pensionsopsparing (SP), som ATP administrerer, blev hårdt ramt af nedturen på de internationale finansmarkeder

sidste år. Det fremgår af årsrapporten for 2001, der blev offentliggjort fredag.


ATP havde således et

regnskabsmæssigt underskud før bonus 21,7 mia. kr. på baggrund af et negativt investeringsafkast på 2,6 pct.

I underskuddet er indeholdt en overførsel på 19,2 mia., kr. til de pensionsmæssige forpligtelser, hvoraf 8,7 mia.

er ekstraordinært overført som følge af den forøgede levetid for medlemmerne.


DMP tabte 234 mio. kr.

på baggrund af et negativt markedsmæssigt afkast på 3,2 pct. og SP opnåede et positivt regnskabsmæssigt

resultat på knap 6,7 mia. kr. Det var dog kun i kraft af indbetalte bidrag på knap 7,2 mia. kr., idet SP''''s markedsmæssige

afkast ligeledes var negativt med 2,8 pct.

Indestående 2,8 pct. ned

De flere millioner kontohaveres indestående i

DMP og SP er derfor nedskrevet med 2,8 pct. til henholdsvis 6,8 mia. kr. og 13,7 mia. kr. ved udgangen af 2001.


Tabet på

ATP''''s investeringer beløb sig til 6,6 mia. kr., hvor aktierne gav et negativt afkast på 13,5 pct., mens obligationerne

gav et positivt afkast på 6,5 pct. Hertil kommer, at pensionsselskabet i 2001 har benyttet 4,3 mia. kr. til en bonustilskrivning

på 2 pct. af pensioner og pensionstilsagn.


ATP har i 2001 samlet modtaget 6,5 mia. kr. som bidrag fra sine 3,7 mio. medlemmer

under 67 år, og der er udbetalt pensions- og dødsfaldsydelser for 3,8 mia. kr.


Pensionsvirksomhedens omkostninger

beløber sig til 25 kr. per medlem og investeringsvirksomhedens til 11 kr. per medlem svarende til henholdsvis 108 mio. kr.

og 46 mio. kr.


Hos DMP blev der i 2001 udbetalt 40 mio. kr. i pensions- og dødsfaldsydelser og hos SP 87 mio. kr. DMP

forvaltede ved årsskiftet 6,8 mia. kr. og SP 13,6 mia. kr.


De to pensionsselskabers administrationsomkostninger beløb

sig til henholdsvis 5 kr. og 10 kr. per medlem, mens omkostningerne til formueforvaltning var 7 kr. per medlem i begge selskaber i

2001.

ATP vil konkurrereVed fremlæggelsen af regnskabet lagde adm. direktør i ATP, Lars Rohde, samtidig op til,

at ATP vil ind og konkurrere bankerne om at administrere private pensionsopsparinger. Det skyldes, at regeringen muligvis lægger

op til åben kamp om de nuværende tvungne indbetalinger til ATP.


Modydelsen bør være, at ATP får

mulighed for at udvidde sin forretning, mener Lars Rohde, der tror på, at ATP sagtens kan klare sig i konkurrencen mod bankerne.