Lovgivning om stort og småt især småt

Det er rart at være i god tid, når noget skal nås og det er Folketinget for en gang skyld.

Dernæst er det rart at vide, at Folketinget koncentrerer sig om de væsentlige forhold på blandt andet skatteområdet.

Disse forhold har Folketinget med al tydelighed dokumenteret med vedtagelsen af et lovforslag, som først får reel betydning i 2011, og som virkelig har skattemæssig betydning.

Det drejer sig om indbetaling af frivillig restskat. Reglerne er sådan, at det inden årets udløb er muligt frivilligt at indbetale et ubegrænset beløb til dækning af forventet restskat for året, og derved undgå enhver form for rentetillæg til restskattebetalingen. Hvis årets sidste dag falder på en lørdag eller søndag, har fristen hidtil været udskudt til den førstkommende hverdag altså den første hverdag i det nye år. Den situation opstod for eksempel i 2006, hvor indbetalingsfristen derfor blev udskudt til tirsdag den 2. januar 2007. Det er den situation, som er faldet et flertal i Folketinget for brystet.

Denne forlængelse af indbetalingsfristen betød nemlig, at personligt erhvervsdrivende, som benytter virksomhedsskatteordningen, kunne vente med at hæve beløbet i virksomheden til betaling af restskat til den første dag i det nye år.

Ved disponering af årets overskud for 2006 var det således muligt at overføre mere til såkaldt opsparet overskud og først foretage hævningen i 2007. Derved skal der kun betales 28 procent acontoskat af det opsparede overskud for 2006, og den fulde beskatning af det hævede beløb kommer først til beskatning i 2007.

Der er således tale om en udskydelse af skatten. For statskassen betyder det alene, at der mangler forrentning af den skatteudskydelse, som sker fra a conto beskatning i 2006 til fuld beskatning i 2007.

Er det så noget, som er jævnligt forekommende? Nej, det kan ikke påstås.

Kalenderen faldt så heldig eller uheldig om man vil, at i 2005 og 2006 faldt årets sidste dag i en weekend, hvorfor betalingsfristen for disse år blev udskudt. Ser man ti år tilbage, så er det kun forekommet en gang tidligere, nemlig i år 2000. Og ser man fremad, så vil det næste gang forekomme i 2011, så det kan vanskeligt hævdes at være et stort problem.

Ikke desto mindre har et flertal i Folketinget nu ændret reglerne, så fremover skal frivillige indbetalinger af restskat over 40.000 kr. altid foretages inden årets udgang, uanset om årets sidste dag falder i en weekend. Dermed har Folketinget taget fat om et af de store problemer i dansk skatteret. De virkelig store forhold går det derimod knap så hurtigt med at få behandlet.

Det værste ved lovændringen er derimod, at den klart er vedtaget på et fejlagtigt grundlag.

Folketingets flertal har nemlig lagt til grund, at de hidtidige regler betød en skattebesparelse på 649 mio.kr.

Realiteten er derimod, at der ikke var tale om nogen skattebesparelse det var udelukkende en skatteudskydelse.

Det er muligt, at de hidtidige indbetalingsfrister betød, at personer i virksomhedsskatteordningen kunne udskyde skatter på 649 mio. kr. fra det ene år til det næste, men for statskassens vedkommende betød det ikke, at dette beløb kom til at mangle som en indtægt. Statskassens bidrag var alene, at der manglede forrentning af beløbet i et år og det er altså et væsentligt mindre beløb, der så er tale om.

Det er godt at vide, at Folketinget tager fat om og hurtigt reagerer mod uhensigtsmæssigheder i skattelovgivningen.