Lønforskelle udlignes ofte af boligudgifter

Selv om lønningerne er en del højere i hovedstadsregionen end i resten af landet, så vil man for familier i ejerbolig

få et helt andet billede, hvis man kigger på rådighedsbeløbet efter skat samt udgifter til bolig og daginstitution.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.


Når man sammenligner lønningerne i de forskellige

regioner i Danmark, så ligger hovedstadsregionen 13 pct. over landsgennemsnittet. Men boligpriserne i hovedstadsområdet

er væsentlig højere, så hvis man sammenligner rådighedsbeløbet efter udgifter til bolig, får

man et helt andet billede, end det de forskellige lønninger giver indtryk af.


Renteudgifter af lån for boligejeren

er i analysen beregnet som 1. års købers betaling ved et 7 procents lån på 80 pct. af boligens værdi.


For

en familie med en amtsgenemsnitlig lønindkomst og som bor i eget hus, bliver forskellene i lønindkomsterne væsentlig

udlignet af de store regionale prisforskelle i boligpriserne, hvis man vel og mærke kigger på rådighedsbeløbet

(se figur).


Seks af de amter, der har en gennemsnitlig lønindkomst under landsgennemsnittet, har et rådighedsbeløb

over landsgennemsnittet. Derimod går både Frederiksborg Amt, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune fra en

lønindkomst over gennemsnittet til et rådighedsbeløb under landsgennemsnittet.


Dog ligger København,

Århus og Vejle amter over landsgennemsnittet i både lønindkomst og rådighedsbeløb, mens Roskilde,

Viborg, Storstrøms og Bornholms amter ligger under landsgennemsnittet i begge kategorier.

Funktionær-familier

Specielt

for de højere funktionærer er de regionale lønforskelle store. For mellem- og øvrige funktionærer

er lønforskellene lidt mindre, og ser man på rådighedsbeløbet bliver disse forskelle helt udlignet.


Resultatet

for mellemindkomst familien er, at billedet af de høje lønninger helt bliver vendt rundt, hvis man kigger på rådighedsbeløbet.

De fem områder, der har den højeste lønindkomst (Københavns Amt, København, Frederiksberg, Frederiksborg

Amt og Roskilde Amt), har alle et rådighedsbeløb under landsgennemsnittet. De går med andre ord fra en lønindkomst

på ca. ti pct. over landsgennemsnittet til et rådighedsbeløb under landsgennemsnittet.


Derimod bliver situationen

noget bedre for de amter der ligger under landsgennemsnittet i lønindkomst. De ligger i rådighedsbeløb nu pludselig over

landsgennemsnittet. Bortset lige fra Bornholm. Viborg Amt er det amt der når det højeste niveau for rådighedsbeløbet.

Her går man fra lønindkomst tre pct. under gennemsnittet til et rådighedsbeløb fire pct. over landsgennemsnittet.


For

højindkomst-familier har Københavns Amt de højeste lønninger. De ligger 19 pct. over landsgennemsnittet,

mens Bornholms Amt har de laveste lønindkomster, med et niveau der ligger ti pct. under landsgennemsnittet.


Men ser man

på rådighedsbeløbet, så ligger familien bosat i Københavns Amt stadig i front, men nu kun seks pct.

over landsgennemsnittet. Det laveste rådighedsbeløb har familien i Roskilde Amt. Her ligger man ti pct. under landsgennemsnittet.

GenereltDa

det er nybagte boligejere forskellige steder i landet der sammenlignes i analysen, kan man ikke ud fra denne analyse konkludere, at

indkomsterne generelt bliver udlignet på grund af boligudgifterne


- For det første er de geografiske forskelle i

huslejerne ikke så store som i huspriserne. For det andet er forbrugsmulighederne i høj grad årgangsbestemt. Det

skyldes, at ejerboligen er et formuegode, der øger forbrugsmulighederne, konkluderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.