Jyske Bank skuffede markedet

Jyske Bank-aktien faldt tilbage efter regnskabet trods rekordoverskud. Omkostningerne og investeringerne er for krævende, lyder

vurderingen i markedet. Samtidig kan tab lure forude.


Nogle gange må det kunne det føles lidt uretfærdigt

at være et børsnoteret selskab. Jyske Bank fremlagde for et par uger siden et nyt rekordoverskud, men alligevel vendte

markedet tommelfingeren nedad, og aktien blev sendt over 10 kr. ned i niveauet mellem 165 og 170 kr.


Analytikerne peger på,

at omkostninger stiger for kraftigt, og i lyset af bankens kommende store IT-investeringer så frygtes det, at omkostningerne vil

fortsætte med at stige. Samtidig var rekordoverskuddet lidt lavere, end markedet havde ventet.


Jyske Banks basisindtjening

før skat inklusive de straks-afskrevne investeringer udgjorde i 2001 938 mio. kr. mod 869 mio. kr. i 2000. Det var lidt lavere

end de gennemsnitlige markedsforventninger på ca. 1000 mio. kr. Resultatet svarer til en 18 pct. p.a. forrentning af den til basisforretningen

anvendte kapital.


Straks-afskrevne investeringer udgjorde 253 mio. kr.


Der er i 2001 udgiftsført netto 286 mio.

kr. i tab og hensættelser.


I forbindelse med rekonstruktionen af Varde Bank i 1993 stillede Jyske Bank en garanti, som

efterfølgende blev tabsafskrevet.


Dette tab er blevet tilbageført i 2001 i overensstemmelse med Finanstilsynets

anvisninger. Hensættelsessaldoen udgør 1.921 mio. kr. mod 1.842 mio. i 2000. Rentenulstillede kreditter er på 388

mio. kr.

Tab

Netop hensættelserne kan vise sig at stige i de kommende år - alt afhængig af konjunkturudviklingen.
Jyske Bank er dog ikke specielt eksponeret over for IT-sektoren, og det er især her, at tabene ventes at vise sig.


Således

måtte den nordjyske lillebror Spar Nord i sidste uge nedjustere med 150 mio. kr. på grund af tab på tre IT-engagementer.


Omvendt

kan det dog ikke undgå at slå igennem også på Jyske Bank, hvis den nuværende lave vækst i både

den danske og globale økonomi fortsætter. Derfor vil aktiekursen være meget afhængig af udviklingen i konjunkturerne,

hvilket også er generelt for sektoren.


En analyse udført af Jyllands-Posten sammen med en række eksperter

viste således for nogle dage siden, at banker formentlig allerede i år bliver overraskende hårdt medtaget af voldsomme

tab på konkursramte erhvervskunder


De 55 største pengeinstitutter herhjemme har reelt hele 14 mia. kr. i klemme

hos virksomheder, der balancerer på kanten af konkurs. Det er næsten halvdelen af bankernes økonomiske reserver

til dækning af tab.


Analysen bygger på en kortlægning af bankgæld og betalingsevne hos 48.000 danske

aktie- og anpartsselskaber.

AfkastetAfkastet af bankens beholdning af værdipapirer mv. har i 2001 været minus 48

mio. kr. efter fundingomkostninger.


Afkastet var især negativt påvirket af et urealiseret tab på bankens beholdning

af Wessel & Vett-aktier på omkring 110 mio. kr.


Dermed ramte det også Jyske Bank, da Th. Wessel & Vett, Magasin

i sidste uge måtte nedjustere sine forventninger til helårsresultatet. Det fik Wessel & Vett-aktien til at falde

yderligere tilbage, hvilket betød yderligere urealiserede tab til Jyske Bank.


Bruttoindtjeningen på kunderelaterede

forretninger er øget med 10 pct. til 3.646 mio. kr.


Nettorenteindtægter under basisindtjening er steget med 14

pct.


Gebyr- og provisionsindtægter under basisindtjening udgør 670 mio. kr.


Indtjeningen i forbindelse med

kunders handel med værdipapirer er påvirket af den afdæmpede aktivitet på værdipapirmarkederne, oplyser

banken.


Da investeringsomfanget for Jyske Bank også i år 2002 vil være meget højt, forventes basisindtjeningen

før skat i lighed med år 2001 at ligge i niveauet 800-1.000 mio. kr. Det svarer til 22,3-27,8 kr. pr. aktie mod 21,7-27,1

kr. i 2001.


2002 vil være præget af en fortsættelse af investeringsprogrammet med bl.a. færdiggørelse

af udvidelsen af bankens hjemsted, yderligere bygningsmæssige investeringer i afdelingsnettet, nye pc''er på alle bankens arbejdspladser,

kapitalallokeringsprojektet og andre større IT-projekter.


Bankens målrettede differentieringsstrategi og koncepter

lever op til forventningerne. Jyske Banks kundeantal og forretningsomfang er rekordhøjt, og kundernes tilfredshed med banken

har været pænt stigende i de senere år.


Aktionærantallet er ligeledes rekordhøjt.


Medarbejderantallet

er øget gennem de seneste år, men forventes nu at stabilisere sig på ultimo 2001-niveauet. Der er fortsat et omfattende investeringsprogram,

som når det er fuldt gennemført vil betyde, at banken råder over et moderne og differentieret produktionsapparat.


Jyske

Banks ledelse mener derfor, at banken står godt rustet i forhold til udviklingsmulighederne i de kommende år.


En

række af de større investeringer afsluttes i løbet af 2002, og investeringsomfanget vil være aftagende i

de efterfølgende år, vurderer banken selv.

AnalyserHandelsbankens analyse-afdeling vurderer dog, at Jyske Bank mangler

at bevise, at investeringsomfanget aftager. Derfor har Handelsbanken nedjusteret kursmålet på aktien ganske kraftigt fa

180 kr. til 165 kr. Også Enskilda Securities har sænket kursmålet, nemlig fra 200 til 190.


De regionale nordiske

banker, heriblandt danske Jyske Bank og Sydbank, står meget stærkt i konkurrencen, siger det anerkendte kreditvurderingsbureau

Moody''s ifølge Berlingske Tidende.


Regionale banker får ellers ofte skudsmålet, at de står mellem to

stole.


- Traditionelt er der i de nordiske lande en stærk tilknytning mellem bankkunder og lokale og regionale banker.

Der har været en frygt for, at de regionale banker ikke kunne fastholde denne loyalitet over for de unge kunder, men det viser

sig, at det er lykkedes dem, siger Moody''s analytiker Janne Thomsen.