Ingen tvungen barselsordning for selvstændige

Familieminister Carina Christensen har netop lanceret regeringens forslag til en ny familiepolitik: "Debat om en moderne familiepolitik". Et af forslagene handler om i dette efterår at undersøge mulighederne for barsel for selvstændige erhvervsdrivende.

Frøene til dette forslag kommer fra Familie- og Arbejdslivskommissionens rapport "Chance for balance et fælles ansvar", der kom i maj måned. Her blev der foreslået en barselsudligningsordning for selvstændige, så der udover barselsdagpenge kan gives indkomstkompensation. Forslaget udspringer af, at selvstændige erhvervsdrivende ikke er omfattet af de godkendte private og offentlige barselsudligningsordninger.

Ingen kan være uenige i, at kvinder og mænd skal have gode forhold under barsel, men hvem skal betale? Valget står for øjeblikket mellem en frivillig ordning eller en tvungen ordning for alle selvstændige erhvervsdrivende.

For Dansk Folkeparti er der ingen tvivl. Vi skal ikke have trukket en tvungen barselsudligningsordning ned over hovedet med en ny hale af udgifter efter sig.

I forvejen er de selvstændige ringere stillet i forhold til selskaber, da de f.eks. ikke kan trække præmien til egen sygdomssikring i de første 15 dage fra, og heller ikke kan fratrække udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), arbejdsulykkesforsikringer og videreuddannelse, da det anses som private udgifter.

Det er en diskrimination i forhold til selskaber, som koster de selvstændige erhvervsdrivende 200 mio. kr. om året. Oveni kommer så den indførte karensdag og en række urimeligheder som beskatning af fri telefon for selvstændige, der er hårdere end for lønmodtagere og rigide regler for indkomstoverførsel til medarbejdende ægtefæller, der kan medføre, at der samlet set betales mere i skat.

Så de selvstændige erhvervsdrivende er ikke en privilegeret gruppe i regeringens politik.Hvis vi skal have en barselsudligningsordning skal det derfor være på frivillig basis ud fra frivillige forsikringsaftaler. Det kan f.eks. ske efter den model, som eksisterer for selvstændiges egen sygdom (Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende). Her kan selvstændige erhvervsdrivende frivilligt tegne en forsikring til at dække deres egen arbejdsgiverperiode, hvor der kan tegnes præmier for fuld dagpengedækning, 2/3 dagpengedækning og fra 1. eller 3. fraværsdag. Der er med andre ord valgmuligheder for, hvor meget forsikringen skal dække, hvilket afspejles i præmien. Samme princip kunne gælde for en ordning for selvstændige erhvervsdrivende, hvor staten som i de to forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende og mindre arbejdsgivere dækker en del af risikoen for udbetalinger. Det vil give en sådan ordning den nødvendige volumen til at kunne fungere på frivillig basis. Det er vejen frem. Så skrinlæg en tvungen ordning, som kun skaber splid mellem selvstændige erhvervsdrivende og nye økonomiske byrder.