Group 4 Falck: Bedre end ventet

Resultat blev før skat 209 mio. kr. mod 141 mio. kr. i første kvartal 2001. Falcks andel af koncernresultatet blev 114

mio. kr. mod 71 mio. kr. Resultaterne blev opnået med baggrund i en omsætning, der steg til 5,9 mia. kr. fra 5 mia. kr.

i første kvartal 2001. Analytikerne adspurgt af SME for RB-Børsen havde ventet et resultat før skat på

185 mio. kr., men en omsætning på knap 6 mia. kr. Gruppens andel af koncernresultatet havde analytikerne estimeret til

105 mio. kr. EBITA (det primære driftsresultat før afskrivninger af goodwill) steg til 291 mio. kr. fra 211 mio. kr.

i første kvartal 2001. Det svarer til en vækst på 37,9 pct. Overskudsgraden er steget til 4,9 pct. fra 4,2 pct.

i samme kvartal året før. Stigningen kan blandt andet henføres til forbedret indtjening inden for forretningsområderne

vagt og værdihåndtering. Købet af amerikanske Wackenhut, der formelt fandt sted 8. maj, er ikke med i regnskabstallene

for første kvartal. Gruppen oplyser, at omsætningen i Wackenhut steg 14,7 pct. i første kvartal til 761 mio. dollar,

og at (EBITA) steg 126,5 pct. til 18,8 mio. dollar. Stigning kan især henføres til sikringsydelser, hvor overskudsgraden

er øget til 4,6 pct. fra 3,6 pct., skriver Falck. Også forretningsområderne fængselsdrift samt vikarformidling

og rekruttering har dog bidraget til væksten i Wackenhut.


Forventningerne til hele 2002 fastholdes. Group 4 Falck venter

fortsat en vækst i EBITA på helårsbasis uden Wackenhut og andre virksomhedskøb på 15-20 pct. og en

vækst i omsætningen på 10-12 pct. - heraf en organisk vækst på 8-9 pct. Inklusive virksomhedskøb

i Grækenland og Israel, men eksklusive Wackenhut, ventes en omsætningsvækst på 15-17 pct. og en vækst i

EBITA på 20-25 pct. Inklusive sikringsvirksomheden i Wackenhut ventes omsætningen at stige 48-52 pct., og EBITA ventes

at stige 40-45 pct. Den samme stigning ventes i resultat før skat, oplyser Falck.


Den rentebærende nettogæld

er faldet, hvilket skyldes kapitaludvidelsen i marts. Gælden er faldet til 925 mio. kr. fra 1715 mio. kr. Finansieringen er

dog øget i forbindelse med foretagne virksomhedskøb i Israel, Grækenland, Tyskland, Sydafrika og Tyskland.


Egenkapitalen

er 4,5 mia. kr., og koncernens andel heraf opgøres til 4,2 mia. kr. Den samlede balance er 13,8 mia. kr. Goodwill er steget

til 3,5 mia. kr. fra 2,7 mia. kr.


Kvartalsrapporten er ikke tilpasset kravene til den nye årsregnskabslov. Det vil ske

i forbindelse med halvårsregnskabet. Ændringerne ventes dog ikke at have væsentlig beløbsmæssig indflydelse

på koncernens hoved- og nøgletal, oplyser Group 4 Falck. RB-Børsen