Forventningens glæde

Når aktiemarkedet reagerede med skuffelse over A.P. Møller - Mærsk regnskabet for 2003, kan det være et udtryk for, at eufori og grådighed kan overdøve nøgternt klarsyn. Intet tyder dog på, at koncernen lader sig påvirke af lidt friske vinde.

Læs mere
Fold sammen
A.P. MØLLER - MÆRSK offentliggjorde fredag sit regnskab for 2003 med Danmarkshistoriens største overskud på 13 milliarder kr. før særlige poster men efter skat.

Resultatet var ganske i overensstemmelse med ledelsens udmeldte forventninger, men alligevel kvitterede aktiemarkedet med en stærkt negativ reaktion.

Man forstår, at investorer finder det vanskeligt at agere på aktiemarkedet, at mange finder det meget uforudsigeligt og risikabelt og måske af disse årsager holder sig borte. »Hysteriske kællinger« er et prædikat, som er hæftet på aktiemarkedets aktører, og som ved sådanne lejligheder måske kan synes ganske passende.

Man forstår også, at virksomhedernes ledelser finder det frustrerende, når deres resultater bliver genstand for fortolkning af analytikere, som ikke har det fulde kendskab til virksomheden, men hvis vurderinger har så store konsekvenser for værdiansættelsen af virksomheden.

I A.P. Møller - Mærsks tilfælde faldt markedsværdien umiddelbart med ca. 23 milliarder kr. efter regnskabets offentliggørelse. Vel at mærke var regnskabet ikke alene som ventet. Resultat og især balancen nærmest struttede af sundhed. Trods et fald i den gennemsnitlige afregningskurs for USD på 16,5 pct., øgedes resultatet før særlige poster fra 19 til 22 milliarder kr.

Dollareksponeringen begrænses ved en betydelig låneoptagelse i USD, hvilket dels indvirker positivt ved reguleringer over resultatopgørelsens særlige poster, dels har medvirket til en bemærkelsesværdig udvikling på balanceposterne. A.P. Møller - Mærsk Gruppens netto rentebærende gæld er mere end halveret fra 26,3 milliarder kr. til 12,3 milliarder kr. AF POSITIVE ELEMENTER fra hovedforretningsområdernes drift er der fortrinsvis fokuseret på den åbenlyse fremgang på containerdriften. Mindre opmærksomhed har der været på, at olieudvindingen i Qatar nu udgør 70 millioner tønder råolie, hvor produktionen i Nordsøen til sammenligning har været uændret 110 millioner tønder.

Når aktiemarkedet reagerede med skuffelse, skyldes det angiveligt, at forventningerne til resultatet for 2004 ikke var højere end niveauet fra 2003. Finanshuse, som efter fusionen mellem D/S Svendborg og D/S 1912 pludselig har kunnet sælge A.P. Møller - Mærsk aktier til udenlandske institutionelle investorer, har kappedes om at levere analyser, som beskev den ny aktie i attraktive vendinger.

Og som anført er der mange kvaliteter at fremdrage, men netop estimaterne for indtjeningen de nærmeste år, har været pisket i vejret.

Alene dannelsen af en mere gennemskuelig struktur samt optagelse af den ny aktie i betydende internationale indeks har sikret A.P. Møller - Mærsk en naturlig placering i store tunge internationale porteføljer, som har givet og fortsat vil give en hel anden efterspørgsel efter aktien end tidligere.DEN NEGATIVE REAKTION er således snarere et udtryk for, at euforien og grådighed kan overdøve nøgternt klarsyn.

Faktisk er et uændret resultat baseret på en 10 pct. lavere gennemsnitlig afregningskurs for USD udtryk for en ganske solid udvikling, som man rimeligvis også kan forvente i det meget lukrative containermarked og med de relativt høje oliepriser.

Med til billedet hører, at kursreaktionen - om end den beløbsmæssigt kan synes ganske voldsom - i et længere perspektiv vel nærmest kan karakteriseres som en korrektion.

Intet tyder på, at A.P. Møller - Mærsk vil lade sig påvirke af lidt friske vinde på aktiemarkedet.

De lyseblå skibe er kendt for at have ekstra motorkraft i reserve, så investorerne skal blot indstille sig på, at basere forventningerne på, hvad ledelsen siger.